Předmět: Ekologie v předškolní výchově

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Ekologie v předškolní výchově
Kód předmětu KPV/MEPV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Anděl Petr, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Předmět je zaměřen na praktické aspekty ochrany životního prostředí a na osvojení základních znalostí potřebných pro učitele v mateřské škole. Seznamuje se základními ekologickými pojmy a jednotlivými složkami životního prostředí. Důraz je kladen na činnost, možnosti jednotlivce a na tzv. ekologii všedního dne. Dále se předmět zabývá formami a metodami environmentální výchovy v předškolním vzdělávání. Soustředí se zejména na přímý kontakt s přírodou, pozorování, pokusy a názornost a zahrnuje také projektovou výuku a prožitkovou a lesní pedagogiku.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na praktické aspekty ochrany životního prostředí a na osvojení základních znalostí potřebných pro učitele v mateřské škole. Seznamuje se základními ekologickými pojmy a jednotlivými složkami životního prostředí. Důraz je kladen na činnost, možnosti jednotlivce a na tzv. ekologii všedního dne. Dále se předmět zabývá formami a metodami environmentální výchovy v předškolním vzdělávání. Soustředí se zejména na přímý kontakt s přírodou, pozorování, pokusy a názornost a zahrnuje také projektovou výuku a prožitkovou a lesní pedagogiku.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet je udělen při současném splnění dvou podmínek: (a) zpracování seminární práce v požadované kvalitě na téma zadané na začátku semestru, (b) úspěšné absolvování písemného testu z látky v rozsahu uvedeném v sylabu
Doporučená literatura
  • Naše společná budoucnost.. 1991.
  • ANDĚL, P. Ochrana životního prostředí. TU, Liberec, 2005.
  • ANDĚRA, M. Encyklopedie naší přírody. Slovart, Praha, 2017. ISBN 9788075293466.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr