Předmět: Hra na nástroj 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hra na nástroj 2
Kód předmětu KPV/MHN2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsahem předmětu je získávání a upevňování elementárních návyků a dovedností v oboru nástrojové hry ( hry na klavír a zobcovou flétnu). V případě předchozí průpravy student upevňuje a rozvíjí technické dovednosti. Nástrojová technika je osvojována a upevňována prostřednictvím etud a přednesových skladeb přiměřené úrovně. Těžiště práce spočívá v přípravě na vedení hudebních činností v mateřské škole - doprovod hlasového projevu - zpěvu a pohybu. Student postupně vytváří doprovod k písním, učí se píseň transponovat.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci studia předmětu získává student elementární návyky a dovednosti v oboru nástrojové hry (hry na klavír a zobc. flétnu). V případě předchozí průpravy upevňuje a rozvíjí technické dovednosti. Nástrojová technika je osvojována a upevňována prostřednictvím etud a přednesových skladeb přiměřené úrovně. Těžiště práce spočívá v přípravě na vedení hudebních činností v mateřské škole - doprovod hlasového projevu - zpěvu a pohybu. Student postupně vytváří doprovod k písním, učí se píseň transponovat.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Přípravu na výuku student pravidelně dokládá přehrávkou vybraných písní, etud, přednes. skladeb. Při zápočtové přehrávce student prezentuje nastudovaný repertoár dle zadaného požadavku na klavír a zobcovou flétnu. V případě distančního vzdělávání student k zápočtu předkládá nastudovaný repertoár v podobě videozáznamu.
Doporučená literatura
  • Národní zpěvník. Praha, 1991. ISBN 80-7058-264-2.
  • Písnička I. Praha, 1999. ISBN 80-7181-303-6.
  • Böhmová, Grünfeldová, Sarauer. Klavírní škola pro začátečníky. Praha, 1991. ISBN 80-7058-219-7.
  • Lišková, Hurník. Zpěvníky a metod. příručky pro 1. - 5. roč. ZŠ. Praha, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr