Předmět: Hudební nauka a nástrojová hra

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hudební nauka a nástrojová hra
Kód předmětu KPV/MHNN
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Holubec Jiří, prof. PaedDr. Ph.D.
 • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
 • Valkoun Vilém, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy - přednášky: 1. Základní hudební pojmy, tón a jeho vlastnosti. 2. Tónová soustava. 3. Notové písmo. 4. Hudební kinetika a její reflexe v hudební nauce. 5. Přednesová označení. 6. Durové stupnice. 7. Mollové stupnice. 8. Intervaly základní. 9. Intervaly odvozené. 10. Kvintakordy. 11. Obraty kvintakordů. 12. Harmonické funkce. 13. Základy hudebních forem. 14. Hudební nástroje. Cvičení: Cílem cvičení je vybavit studenty elementárními návyky a dovednostmi v oboru nástrojové hry v souvislosti s hudebně teoretickými tématy probíranými v přednáškách. Nástrojová technika je u začátečníků rozvíjena prostřednictvím hry etud (z nástrojové literatury pro začátečníky), u pokročilých je při výběru etud a přednesových skladeb zohledněn stupeň technické vyspělosti. Součástí studia nástrojové hry je hra lidových (umělých) písní, a to doporučeným způsobem (dle technické zručnosti).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 4 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Cílem je vybavit studenty elementárními návyky a dovednostmi v oboru nástrojové hry v souvislosti s hudebně teoretickými tématy probíranými v přednáškách. Nástrojová technika je u začátečníků rozvíjena prostřednictvím hry etud (z nástrojové literatury pro začátečníky), u pokročilých je při výběru etud a přednesových skladeb zohledněn stupeň technické vyspělosti. Součástí studia nástrojové hry je hra lidových (umělých) písní, a to doporučeným způsobem (dle technické zručnosti).
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu, Test

Účast na cvičeních, písemný test a semestrální přehrávka.
Doporučená literatura
 • BÖHMOVÁ, Z., GRÜNFELDOVÁ, A., SARAUER, A. Klavírní škola pro začátečníky.. Praha-Supraphon, 1989.
 • HOLUBEC, J. Česká hudební teorie 20. století. Ústí nad Labem: Univ. J. E. Purkyně, 2004. ISBN 80-7044-619-6.
 • HOLUBEC, J., PRCHAL, J. Populární hudba ve škole ? zpíváme a hrajeme. Praha: Muzik servis, 1999. ISBN 80-86233-08-1.
 • HOLUBEC, J., PRCHAL, J., REITEREROVÁ V. Nebojme se klasiky. Praha: Baerenreiter Praha, 2007. ISBN 2601-0399-3.
 • PROKEŠ, Z. Základy hudební nauky. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013.
 • ZENKL, L. ABC hudební nauky.. Praha-Bärenreiter.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr