Předmět: Hudebně pohybový kurz

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hudebně pohybový kurz
Kód předmětu KPV/MHPO
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Základní výrazové prostředky hudby a pohybu. 2. Základní pohybové dovednosti, držení těla, harmonizace pohybů, využití prostoru a stylizace pohybu. 3. Spojení jednotlivých složek hudební výchovy s pohybem a poslechem hudby. 4. Spojení jednotlivých složek hudební výchovy s pohybem a poslechem hudby. 5. Spojení hudby s pohybem (písně a jiné hudební formy jsou doplňovány jednoduchým tanečním pohybem). 6. Spojení hudby s pohybem (písně a jiné hudební formy jsou doplňovány jednoduchým tanečním pohybem). 7. Spojení pohybu s hudbou (pohybová cvičení, pohybové a taneční hry jsou spojeny s hudebním doprovodem). 8. Spojení pohybu s hudbou (pohybová cvičení, pohybové a taneční hry jsou spojeny s hudebním doprovodem). 9. Hudebně pohybová improvizace. 10. Lidové hry s písničkami a pohybem. 11. Lidové hry s písničkami a pohybem. 12. Lidové hry s písničkami a pohybem. 13. Hudebně- pohybové aktivity pro rozvoj hrubé a jemné motoriky dítěte. 14. Hudebně- pohybové aktivity pro rozvoj hrubé a jemné motoriky dítěte.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů, Cvičení
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hudebně- pohybový kurz studentům představí jak rozvíjet dětskou hudebně pohybovou aktivitu, vytvářet základní hudebně pohybové dovednosti, učit děti hudebně pohybovým projevům. Obohacovat dětské poznání, rozvíjet představivost a fantazii se schopností prostorové orientace (vpřed, vzad, vpravo, vlevo, nahoru, dolů, do kruhu, do středu), vytvářet vhodné prostředí pro radost z pohybu.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Účast na cvičeních, praktický výstup.
Doporučená literatura
  • HERDEN, J., JENČKOVÁ, E., KOLÁŘ, J.. Hudba pro děti.. Praha, Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-522-X.
  • JENČKOVÁ, E.. Hudba a pohyb ve škole. 2. vyd.. Hradec Králové: Tandem, 2005. ISBN 80-903115-7-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr