Předmět: Hudebně výchovný seminář

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hudebně výchovný seminář
Kód předmětu KPV/MHU1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
  • Valkoun Vilém, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: A/ Vokální činnosti 1. Pěvecká výchova v mateřské škole 2. Diagnostika hlasového projevu předškoláka 3. Dechová technika, pěvecké dýchání, praktická dechová cvičení 4. Tvoření tónu, nasazení tónu - praktická cvičení 5. Základní druhy spojování (členění) tónů - legato, staccato 6. Artikulace při zpěvu - uvolnění artikulačního aparátu, artikulace samohlásek, souhlásek, postup při nácviku B/ Instrumentální činnosti - Orffův instrumentář, klavírní hra 7. Popis a využití dětských hudebních nástrojů v mateřské škole 8. Metodické pokyny ke hře na snadno ovladatelné nástroje 9. Poznatky z hudební nauky a jejich využití v nástrojové (klavírní) hře 10. Hra písně na klavír (technika hry písně), doprovod k písni 11. Soulad zpěvu a hry při prezentaci písně 12. Dětská instrumentální hra (tvorba a realizace partitury) C/ Poslechové činnosti 13. Výchova k vnímání a chápání hudby v mateřské škole 14. Proces vnímání hudby - formy aktivní (interpretace vokální, instrumentální, prvky hudebně pohybové), formy receptivní (poslech s využitím přehrávacích zařízení, PC, hudební besídka) K prezentovaným okruhům si studenti připravují a následně realizují výstupy, které jsou podrobeny rozboru.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se složkami hudební výchovy, jejich místem a úlohou v procesu předškolního vzdělávání. V jeho rámci si studenti osvojují a upevňují správné a potřebné dovednosti a návyky v oblasti vokálních a instrumentálních činností a připravují se na jejich vedení v mateřské škole. Dílčí pozornost je věnována poslechovým činnostem.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Účast na cvičeních. Příprava a realizace výstupu.
Doporučená literatura
  • Kodejška, M., Popovič, M.:. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v mateřské škole.. Praha, 1996. ISBN 80-7178-099-5.
  • Prokeš, Z. Vybrané kapitoly z teorie hlasové výchovy. Liberec, 2009. ISBN 978-80-7372-444-3.
  • RAKOVÁ, M., ŠTÍPLOVÁ, L., TICHÁ, A. Zpíváme a tvoříme s malými. Brno: Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0067-1.
  • TICHÁ, A., RAKOVÁ, M. Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími: od narození do 8 let. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0629-3.
  • Tichá, A. Učíme děti zpívat. Praha, 2014. ISBN 978-262-0648-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr