Předmět: Hudebně-výchovný seminář 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hudebně-výchovný seminář 2
Kód předmětu KPV/MHU2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
 • Valkoun Vilém, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: A/ Vokální činnosti v mateřské škole 1. Práce s písní - postup při nácviku písně (metodické poznámky) 2. Zpěv mollové písně 3. Základy taktovací techniky 4. Kolektivní zpěv - jednohlas (metodické poznámky) 5. Kolektivní zpěv - vícehlas (metodické poznámky) 6. Vokální imitace, vokální intonace, vokální improvizace 7. Intonační metody, systém opěrných písní, prvky tvořivé intonace B/ Nástrojová hra v mateřské škole 8. Hra lidových (umělých) písní dur a moll s akordickým doprovodem jako východisko pro stylizaci 9. Stylizace lidové (umělé) písně (základní typy stylizace - dudácká kvinta, přiznávka, rozklad) 10. Hra písně se současným zpěvem 11. Transpozice písně 12. Možnosti obohacování doprovodu lidové (umělé) písně C/ Hudebně pohybová výchova v mateřské škole 13. Hra vybrané přednesové skladby (písně) jako součást hudebně pohybové aktivity dítěte 14. Hudebně pohybové činnosti - reakce na rytmus, polohu a pohyb melodie, barvu tónu, výšku tónu, tempo (jeho změny) a dynamiku

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Cvičení, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na upevnění, další rozvoj a zdokonalení v oblasti vokálních činností a nástrojové (klavírní) hry. Dílčí pozornost je věnována složce hudebně pohybové. Veškeré okruhy jsou prezentovány a naplňovány s ohledem na potřeby praxe.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická zkouška

Účast na cvičeních. Klavírní přehrávka a prezentace vokálního projevu.
Doporučená literatura
 • JÁNSKÝ, P. Já, písnička. 1. díl pro 1. ? 4. třídu. Cheb: Music, 1995. ISBN 80-85925-01-X.
 • KODEJŠKA, M., POPOVIČ, M. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v mateřské a základní škole. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-099-5.
 • KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-515-8.
 • TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0648-4.
 • VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2004. ISBN 80-7290-155-9.
 • VOLFOVÁ, H., KOLOVSKÁ, I. Předškoláci v pohybu: cvičíme jako myška, kočka a pejsek. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2317-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr