Předmět: Jazykový seminář

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Jazykový seminář
Kód předmětu KPV/MJAS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět poskytuje souvislou a ucelenou informaci v oblasti základní charakteristiky českého jazyka se zaměřením na ortografii. Tematické okruhy: 1. Úvod do problematiky. Zařazení českého jazyka do systému jazyků, jeho charakteristika, grafická stránka. 2. Lexikální pravopis: Psaní i, í, y, ý v kořenech slov domácích. 3. Morfologický pravopis: Psaní i, í, y, ý v předponě vy-, vý-, v příponách a koncovkách. 4. Syntaktický pravopis i, í, y, ý, shoda přísudku s podmětem, shoda atributu se jménem. 5. Psaní bje, vje, bě, pě, vě, mě, mně, psaní skupin souhlásek, předložky a předpony s, z. 6. Psaní slov přejatých a cizích, hranice slov v psaném textu, zkratky a značky. 7. Psaní velkých písmen. 8. Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí. 9. Typografická pravidla psaného textu. 11. Souhrn problematiky z hlediska praxe. 12. Ortoepická pravidla, ortoepická praxe. 13. Souhrn didaktických aspektů problematiky. 14. Diskuze k tématu a prezentace studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pracovní činnosti (dílny)
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 22 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je rozvoj ortoepických a ortografických znalostí a dovedností studentů jako budoucích pedagogů s důrazem na praktické komunikační situace písemného i mluvního charakteru.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor, Test

Aktivní účast na seminářích, průběžné plnění seminárních úkolů, seminární práce, prezentace vlastní práce. Předmět zakončen zápočtem. DISTANČNÍ VÝUKA: splnění seminárních úkolů dle pokynu vyučujícího.
Doporučená literatura
 • Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český.
 • BEHÚN, Dalibor, PETR BEHÚN. Pište správně česky ? poradna šílených korektorů (nové, rozšířené vydání). Zoner Press Brno, 2015. ISBN 978-80-7413-319-0.
 • DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu: a navíc 240 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). Humpolec, 2006. ISBN 80-86480-80-1.
 • FILIPEC, Josef a Vlasta ČERVENÁ. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1446-2.
 • kolektiv. Pravidla českého pravopisu. Brno Edika, 2021. ISBN 978-80-242-4609-3.
 • ZEMAN, Jiří. Základy české ortoepie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-778-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr