Předmět: Komunikativní a řečové dovednosti

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Komunikativní a řečové dovednosti
Kód předmětu KPV/MKRD
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy cvičení: 1. Ontogeneze řeči dítěte, rozvoj vyjadřování a porozumění. 2. Komunikační kompetence dítěte v jednotlivých rovinách. 3. Narušení komunikační schopnosti dítěte, příčiny, možnosti nápravy. 4. Možnosti rozvoje řeči, porozumění a komunikace v rámci klíčových kompetence a vzdělávacích oblastí. 5. Metody a formy práce rozvíjející komunikační a řečové dovednosti. 6. Hra jako prostředek rozvoje řeči a komunikace. 7. Diskuze.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pracovní činnosti (dílny)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je podat souvislou a ucelenou informaci o stavu, vývoji, možnostech rozvíjení a diagnostice komunikačních a řečových dovedností předškolních dětí a poskytnout k této problematice konkrétní náměty pro práci s dětmi v MŠ.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor, Test

Aktivní účast na seminářích, průběžné plnění seminárních úkolů, seminární práce, prezentace vlastní práce. Zakončeno klasifikovaným zápočtem.
Doporučená literatura
 • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Komunikace dětí předškolního věku. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3008-0.
 • DAŇKOVÁ, H. Hry pro rozvoj myšlení a řeči: dětem od 3?7 let. Praha: Multimedia ART, 2002.
 • LYNCH, Ch., KIDD, J. Cvičení pro rozvoj řeči: prevence a náprava poruch komunikace u mladších dětí. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-571-7.
 • Šebesta Karel. Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-711-9.
 • ŠMELOVÁ, Eva a Michaela PRÁŠILOVÁ. Didaktika předškolního vzdělávání. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1302-4.
 • VALENTA, J. Učíme (se) komunikovat: metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy. Kladno: AISIS, 2005. ISBN 80-239-4514-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr