Předmět: Literární a jazyková výchova v předškolním vzdělávání

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Literární a jazyková výchova v předškolním vzdělávání
Kód předmětu KPV/MLIT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: 1. Jazyk a řeč - komplexní a dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka, očekávané výstupy 2. Rozvoj vztahu ke čtení a čtenářství 3. Čtenářské aktivity,prohlížení a "čtení" knížek 4. Rozvoj jazykových a vyjadřovacích dovedností 5. Rozvoj vyjadřovacích dovednosti na základě literární předlohy 6. Rozvoj jazykových a vyjadřovacích dovedností na základě sdílení 7. Rozvoj jazykového cítění 8. Rozvoj porozumění slyšenému 9. Principy individuální a skupinové konverzace, diskuse, rozhovoru 10. Jazykové a literární hry 11. Využití sdělovací ch prostředků v literární a jazykové výchově

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pracovní činnosti (dílny)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Témata: 1. Jazyk a řeč - komplexní a dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka, očekávané výstupy 2. Rozvoj vztahu ke čtení a čtenářství 3. Čtenářské aktivity,prohlížení a "čtení" knížek 4. Rozvoj jazykových a vyjadřovacích dovedností 5. Rozvoj vyjadřovacích dovednosti na základě literární předlohy 6. Rozvoj jazykových a vyjadřovacích dovedností na základě sdílení 7. Rozvoj jazykového cítění 8. Rozvoj porozumění slyšenému 9. Principy individuální a skupinové konverzace, diskuse, rozhovoru 10. Jazykové a literární hry 11. Využití sdělovací ch prostředků v literární a jazykové výchově
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor, Test

Aktivní účast na seminářích v daném rozsahu.
Doporučená literatura
  • HAMAN, Aleš. K otázkám teorie četby a čtenářství krásné literatury [Praha], 1988..
  • MATĚJČEK, Z. Dyslexie. Praha : SPN, 1987. 236 s.
  • PAPÍK, R. Naučte se číst. Praha : Grada, 1992. 184 s.
  • TOMAN, Jaroslav. Dětské čtenářství a literární výchova. Brno : CERM, 1999.
  • VÁŠOVÁ, L. Úvod do bibliopedagogiky. Praha : ISV nakl., 1995. 189 s..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr