Předmět: Literární výchova v předškolním věku

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Literární výchova v předškolním věku
Kód předmětu KPV/MLIV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy - přednášky: 1. Jazyk a řeč - komplexní a dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka, očekávané výstupy. 2. Rozvoj vztahu ke čtení a čtenářství. 3. Čtenářské aktivity, prohlížení a "čtení" knížek. 4. Rozvoj jazykových a vyjadřovacích dovedností. 5. Rozvoj vyjadřovacích dovednosti na základě literární předlohy. 6. Rozvoj jazykových a vyjadřovacích dovedností na základě sdílení. 7. Rozvoj vyjadřovacích dovedností prostřednictvím dramatických scének. 8. Rozvoj jazykového cítění a adekvátních řečových reakcí. 9. Rozvoj porozumění slyšenému. 10. Reprodukce textu pomocí obrázkové osnovy. 11. Principy individuální a skupinové konverzace, diskuse, rozhovoru. 12. Jazykové hry. 13. Literární hry. 14. Využití audiovizuální techniky v literární a jazykové výchově

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Příprava prezentace (referátu) - 8 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 6 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je úvodem do výuky literatury pro děti a její didaktiky. Náplní je především rozvoj jazyka, řeči a aktivit s literárním textem, a to formou zábavných cvičení a her. Náplň semináře koresponduje s požadavky na rozvíjení předčtenářské gramotnosti.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Aktivní účast na cvičeních, prezentace, seminární práce. V případě distanční výuky: splnění seminárních úkolů dle pokynu vyučujícího.
Doporučená literatura
  • ČEŃKOVÁ, J. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-095-X.
  • HNÍK, O. Didaktika literatury: výzvy oboru. Od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2626-0.
  • HNÍK, O. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy. Jinočany: H&H, 2007. ISBN 978-80-7319-067-5.
  • Průcha, J. Dětská řeč a komunikace. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3603-7.
  • VAŘEJKOVÁ, V. Literárně výchovná interpretace uměleckého textu na 1. stupni základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3860-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr