Předmět: Matematické představy v PV

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Matematické představy v PV
Kód předmětu KPV/MMPV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šulcová Věra, Mgr.
  • Příhonská Jana, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: 1. Matematické představy, matematické myšlení, matematická logika 2. Pojmotvorný proces 3. Relace a operace v matematice 4. Příprava na pojem přirozené číslo 5. Slovní úlohy 6. Základní geometrické pojmy 7. Geometrie ve čtvercové síti 8. Příprava na teorii míry v geometrii 9. Rozvoj prostorové představivosti

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět ukazuje studentům rozvoj matematických představ u dětí předškolního věku v oblasti aritmetiky a geometrie. Naznačuje typy matematického myšlení, induktivní metody poznání a intuici a seznamuje studenty s pojmotvorným procesem a rozvojem geometrické představivosti. Seznamuje s aritmetikou potřebnou pro názorné představy o přirozeném čísle a početních úkonech a se základními geometrickými pojmy a jejich modely. Využívá přitom Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Témata: 1. Matematické představy, matematické myšlení, matematická logika 2. Pojmotvorný proces 3. Relace a operace v matematice 4. Příprava na pojem přirozené číslo 5. Slovní úlohy 6. Základní geometrické pojmy 7. Geometrie ve čtvercové síti 8. Příprava na teorii míry v geometrii 9. Rozvoj prostorové představivosti
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

Aktivní účast, splnění zadaných úkolů.
Doporučená literatura
  • HAMAN, Aleš. K otázkám teorie četby a čtenářství krásné literatury [Praha], 1988..
  • MATĚJČEK, Z. Dyslexie. Praha : SPN, 1987. 236 s.
  • PAPÍK, R. Naučte se číst. Praha : Grada, 1992. 184 s.
  • TOMAN, Jaroslav. Dětské čtenářství a literární výchova. Brno : CERM, 1999.
  • VÁŠOVÁ, L. Úvod do bibliopedagogiky. Praha : ISV nakl., 1995. 189 s..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr