Předmět: Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti
Kód předmětu KPV/MPCG
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Grafomotorika v MŠ. 2. Počátky dětské kresby. 3. Úchop grafického náčiní. 4. Hygienické návyky. 5. Uvolňovací cviky. 6. Podmínky úspěšného rozvíjení grafomotoriky. 7. Současné trendy v rozvoji čtenářské gramotnosti. 8. Dětská literatura a její využití. 9. Metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti I. 10. Metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti II. 11. Využití her při rozvoji čtenářské gramotnosti. 12. Příklady projektů pro rozvoj čtenářské gramotnosti. 13. Specifika projektů zaměřených na rozvoj grafomotoriky. 14. Příklady dobré praxe.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět přibližuje studentům pojem čtenářská gramotnost a vede je k osvojení teoretických poznatků spojených s prvopočáteční čtenářskou gramotností. V souvislosti s jejím rozvojem jsou studenti seznamováni s rozvojem grafomotoriky v jejím historickém kontextu i na základě vlastního pozorování reality v dnešních MŠ. Důraz je kladen rovněž na utváření hygienických návyků u dětí, a to především u dětí předškolních tak, aby jim byl umožněn plynulý přechod do role žáka, který si osvojuje základy psaní.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta

Účast na cvičeních, prezentace, písemná zkouška.
Doporučená literatura
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.. Rozvoj grafomotoriky. Jak rozvíjet kreslení a psaní.. Brno:Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-0977-9.
 • GEBHARTOVÁ, V.. Jak a co číst dětem v MŠ.. Praha, 2011. ISBN 978-80-7367-854-8.
 • LEPILOVÁ, K.. Cesty ke čtenářství. Vyprávějte si s námi.. Brno, 2014. ISBN 978-80-266-0112-8.
 • OPRAVILOVÁ, E.. Předškolní pedagogika.. Praha, 2016. ISBN 978-80-247-5107-8.
 • TOMÁŠKOVÁ, I.. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha, 2015. ISBN 978-80-262-0790-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr