Předmět: Práce s literární předlohou v předškolním věku

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Práce s literární předlohou v předškolním věku
Kód předmětu KPV/MPLI
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1-2. Aktivity s knihami v MŠ 3-4. Aktivity s knihami v MŠ - autoři a ilustrátoři. 5-8. Předčtenářské aktivity motivované konkrétním literárním textem. 9-10. Využití poezie v mateřské škole. 11-14. Předčtenářské aktivity - prezentace studentů

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti si osvojí praktické činnosti, které vedou děti k aktivnímu vnímání přiměřených literárních textů. Cílem cvičení je osobnostně-sociální rozvoj dítěte, jeho tvořivosti, fantazie, ale i počáteční seznámení s psaným textem. Výuka je vedena za pomoci interdisciplinárních vztahů s ostatními složkami estetické výchovy a její náplň koresponduje s požadavky na čtenářskou pregramotnost dítěte.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Účast na cvičeních, prezentace, seminární práce.
Doporučená literatura
  • BEDNÁŘOVÁ, J. Čtením ke kritickému myšlení. Jablonné nad Orlicí: Akord, 2018.
  • ČEŇKOVÁ, J. a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury.. Praha: Portál, 2006.
  • GENČIOVÁ, M. Literatura pro děti a mládež ve srovnávacím žánrovém pohledu. Praha: SPN, 1984.
  • HNÍK, O. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy. Jinočany: H + H, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr