Předmět: Literární a jazyková výchova v předškolním vzdělávání

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Literární a jazyková výchova v předškolním vzdělávání
Kód předmětu KPV/MPLP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti si osvojí praktické činnosti, které jsou úzce propojeny s literární výchovou a vedou děti k aktivnímu vnímání věkově přiměřených literárních textů. Seznámí se a prakticky si vyzkouší metody, které lze zařazovat v předškolním vzdělávání. Cílem těchto metod je osobnostně-sociální rozvoj dítěte, jeho tvořivosti, fantazie i počáteční čtenářské gramotnosti. Výuka studentů a následně dětí je vedena za pomoci interdisciplinárních vztahů s ostatními složkami estetické výchovy.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti si osvojí praktické činnosti, které jsou úzce propojeny s literární výchovou a vedou děti k aktivnímu vnímání věkově přiměřených literárních textů. Seznámí se a prakticky si vyzkouší metody, které lze zařazovat v předškolním vzdělávání. Cílem těchto metod je osobnostně-sociální rozvoj dítěte, jeho tvořivosti, fantazie i počáteční čtenářské gramotnosti. Výuka studentů a následně dětí je vedena za pomoci interdisciplinárních vztahů s ostatními složkami estetické výchovy.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu, Test

Aktivní účast, příprava literárně-výchovné aktivity, absolvování a adekvátní zvládnutí samostatného výstupu.
Doporučená literatura
  • HAMAN, Aleš. K otázkám teorie četby a čtenářství krásné literatury [Praha], 1988..
  • MATĚJČEK, Z. Dyslexie. Praha : SPN, 1987. 236 s.
  • PAPÍK, R. Naučte se číst. Praha : Grada, 1992. 184 s.
  • TOMAN, Jaroslav. Dětské čtenářství a literární výchova. Brno : CERM, 1999.
  • VÁŠOVÁ, L. Úvod do bibliopedagogiky. Praha : ISV nakl., 1995. 189 s..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr