Předmět: Přírodovědně-matematické praktikum

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Přírodovědně-matematické praktikum
Kód předmětu KPV/MPM1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Rubáš Dominik, RNDr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Úvod do studia - představení předmětu, základní pojmy. 2. Základy geologie a geomorfologie - vznik a vývoj typů krajin v ČR. 3. Horniny a minerály - základní pojmy; výskyt hornin v krajině; ukázky hornin a minerálů (propojení s transformací polohovou a kompoziční; práce s pozorováním rozměrů a tvarů). 4. Fyzicko-geografická exkurze - téma Geologické zajímavosti v krajině" (časoprostorová orientace; vnímání posloupnosti dějů). 5. Fyzicko-geografická exkurze - téma Geologické zajímavosti v krajině" (časoprostorová orientace; vnímání posloupnosti dějů). 6. Základy hydrologie - voda jako globální problém lidstva; zásoby vody na Zemi a v ČR (základní matematické představy). 7. Základy hydrologie - hydrologický cyklus; řeky, jezera, ledovce. 8. Přírodní ohrožení a rizika - ochrana člověka za mimořádných událostí způsobených neživou přírodou: povodně, nebezpečné meteorologické jevy atd. (práce s informacemi a jejich využití při řešení problematických situací). 9. Základy klimatologie a meteorologie - počasí a podnebí; měření meteorologických prvků; předpověď počasí; klimatické modely; dynamika počasí (propojení s transformací časovou). 10. Fyzicko-geografická exkurze - téma Měření meteorologických prvků a předpověď počasí": návštěva meteorologické stanice Liberec (rozvoj schopnosti vnímat vztah reality a symbolů). 11. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie - těžba a zpracování surovin; nové trendy v energetice. 12. Ochrana přírody a krajiny - problémy životního prostředí a možnosti ochrany; koncepce udržitelného rozvoje. 13. Prezentace semestrálních prací. 14. Prezentace semestrálních prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
V průběhu semestru se student seznámí se základními tématy fyzické geografie. Dozví se více o přírodních silách a jevech, které utvářejí krajinu a prostředí kolem nás a naučí se neživou přírodu vnímat komplexně. Část praktika bude zaměřena na energetické zdroje, ochranu životního prostředí a na přírodní ohrožení. Součástí výuky budou praktické ukázky základních hornin a minerálů a dvě exkurze. Jedna na téma Geologické zajímavosti v krajině", druhá na téma Měření meteorologických prvků a předpověď počasí". Předmět je zaměřen i na propojení fyzické geografie s matematickými představami. Do jednotlivých cvičení budou aplikovány témata předmatematických představ dětí předškolního věku. V průběhu semestru student vypracuje semestrální práci na zadané téma, kterou bude v zápočtovém týdnu prezentovat.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních; semestrální práce - vypracování a prezentace práce na zadané téma.
Doporučená literatura
 • DEMEK, J., RAUŠER, J., QUITT, E. Úvod do obecné fyzické geografie. Praha: Academia, 1976.
 • FUCHS, E. et. al. Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2015. ISBN 978-80-7015-022-1.
 • HORNÍK, S. et al. Základy fyzické geografie. Praha: SPN, 1982.
 • HRKAL, Z. O lidech a vodě. Praha: Česká geologická služba, 2014. ISBN 978-80-7075-864-9.
 • KUKAL, Z. Přírodní katastrofy. Praha: Horizont, 1983.
 • PETRÁNEK, J., BŘEZINA, J., BŘÍZOVÁ, E., CHÁB, J., LOUN, J., ZELENKA, P. Encyklopedie geologie. Praha: Česká geologická služba, 2016. ISBN 978-80-7075-901-1.
 • RUBÁŠ, D. Přírodní klenoty Podještědí. Český Dub: Dominik Rubáš, 2017. ISBN 978-80-270-2857-3.
 • SÝKOROVÁ, J., VLČKOVÁ, R., MODRÝ, M. Maloplošná chráněná území Libereckého kraje. Liberec: Liberecký kraj, 2015.
 • TOLASZ, R. et al. Atlas podnebí Česka: Climate atlas of Czechia. Praha ? Olomouc: Český hydrometeorologický ústav, 2007. ISBN 978-80-86690-26-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr