Předmět: Přírodovědně-matematické praktikum 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Přírodovědně-matematické praktikum 2
Kód předmětu KPV/MPM2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Systém rostlin, živočichů a hub - práce s daty, třídění. 2. Určování přírodnin - kvantita, míra, porovnávání. 3. Základy ekologie, potravní vztahy, řetězce, pyramidy - logika. 4. Adaptace organismů na životní prostředí - logika. 5. Ekosystém les - dřeviny, ptáci. 6. Ekosystém louka - luční rostliny, hmyz - zobrazení prostoru kreslením a modelováním. 7. Ekosystém rybník - vodní bezobratlí, ryby - porovnávání, třídění. 8. Světové biomy - orientace v prostoru. 9. Exkurze do zoologické zahrady. 10. Terénní exkurze k rybníku - vnímání prostoru, symetrie v přírodě. 11. Přírodovědná vycházka - matematika v přírodě, orientace v prostoru, členění prostoru. 12. Pozorování, laboratorní práce - vnímání času, porovnávání. 13. Ochrana přírody v ČR. 14. Shrnutí učiva, závěrečná reflexe

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná výzkumná činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 4 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s živou přírodou, se základy biologického systému a stěžejními pojmy z oblasti ekologie a ochrany přírody. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí výuky, chápání vazeb v přírodě a na vytváření pozitivního vztahu dětí k živým organismům. Důležitá je praktická činnost v terénu a přímý kontakt s přírodou. Při probírání přírodovědných témat se zároveň zaměřujeme na rozvoj základních předmatematických představ a dovedností u dětí.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu, Test

Aktivní účast na cvičeních, písemný test
Doporučená literatura
  • FUCHS, E. a kol. Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku - Metodický průvodce. Praha, 2015. ISBN 978-80-7015-022-1.
  • JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc, 2014. ISBN 978-80-7182-338-4.
  • ROBERTSON, J. Messy Maths - A playful, outdoor approach for early years. Great Britain, 2017. ISBN 9781781352663.
  • ROSYPAL, S., FENDRYCH, M. Nový přehled biologie. Praha, 2003. ISBN 80-718-3268-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr