Předmět: Přírodovědně-matematické praktikum 3

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Přírodovědně-matematické praktikum 3
Kód předmětu KPV/MPM3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Rubáš Dominik, RNDr.
 • Jodas Bořivoj, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět je obsahově zaměřen na přírodovědná témata (chemie, fyzika), se kterými se děti setkávají v běžném životě. Bude kladen důraz na interdisciplinární vazby a metody vedoucí k pochopení přírodovědných a technických souvislostí se zřetelem na tvorbu základních matematických představ. Studenti si prakticky vyzkouší provádění pokusů a herních aktivit vedoucích k posílení přírodovědné gramotnosti na úrovni dětí předškolního věku. V jednotlivých celcích budou využity prvky ekologické výchovy, bezpečnosti se zacházením s chemikáliemi běžně používanými doma. Tematické okruhy: 1. Vzduch kolem nás. Základní informace o vzduchu, jeho fyzikálně chemické vlastnosti. 2. Praktické provedení pokusů k tematickému celku Vzduch. 3. Praktické provedení pokusů k tematickému celku Vzduch. 4. Země. Základní informace o zemi, ekologické výchově. 5. Praktické provedení pokusů k tematickému celku Země. 6. Praktické provedení pokusů k tematickému celku Země. 7. Praktické provedení pokusů k tematickému celku Země. 8. Oheň pomocník a škůdce. Základní fyzikálně chemické podmínky vzniku hoření, jeho bezpečné řízení, bezpečnost a občanské povinnosti. 9. Praktické provedení pokusů k tematickému celku Oheň. 10. Praktické provedení pokusů k tematickému celku Oheň. 11. Voda, základ života. Fyzikálně chemické vlastnosti vody, její ochranu a čištění. 12. Praktické provedení pokusů k tematickému celku Voda. 13. Praktické provedení pokusů k tematickému celku Voda. 14. Praktické provedení pokusů k tematickému celku Voda. Cvičení: Studenti budou prezentovat pokusy k jednotlivým tematickým celkům, povedou rozpravu k jejich využití při práci v MŠ a jejich propojení s ostatními činnostmi v praktickém životě dětí. Vypracují metodický list k provedenému pokusu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Projektová výuka
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je obsahově zaměřen na přírodovědná témata (chemie, fyzika), se kterými se děti setkávají v běžném životě. Bude kladen důraz na interdisciplinární vazby a metody vedoucí k pochopení přírodovědných a technických souvislostí se zřetelem na tvorbu základních matematických představ. Studenti si prakticky vyzkouší provádění pokusů a herních aktivit vedoucích k posílení přírodovědné gramotnosti na úrovni dětí předškolního věku. V jednotlivých celcích budou využity prvky ekologické výchovy, bezpečnosti se zacházením s chemikáliemi běžně používanými doma.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Didaktický test

Tvorba a prezentace vlastního metodického listu nebo praktické pomůcky k herní aktivitě se zaměřením na přírodovědné znalosti.
Doporučená literatura
 • BERGSTEDT, CH., DITRICH, V., LIEBERS, K. Člověk a příroda. PŮDA.. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 80-7238-340-X.
 • BERGSTEDT, CH., DITRICH, V., LIEBERS, K. Člověk a příroda VODA.. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 80-7238-337-X.
 • GAJDA, R. Hravá matematika. Brno: Computer Pres, 2009. ISBN 978-80-251-2532-8.
 • GAJDA, R. Zábavné experimenty pro děti. Brno: CPress, 2011. ISBN 978-80-251-2926-5.
 • RAKUŠAN, Z., VOTRUBCOVÁ, Š., HAVLÍČEK, J. Sborník pokusů a aktivit. Liberec: Labyrint Bohemia. O.P.S., Science Center IQPARK, 2012.
 • SENČANSKI, T. Malý vědec 2. Brno: Computer pres, s. r. o., 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr