Předmět: Biologie v přírodovědě

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Biologie v přírodovědě
Kód předmětu KPV/MPP1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Předmět seznamuje se živou a neživou přírodou, se základy biologického systému a se základními pojmy z oblasti geologických věd. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí, chápání vazeb v přírodě a na vytváření pozitivního vztahu dětí k živým organismům. Důležitá je praktická zkušenost v terénu a přímý kontakt s přírodou, proto je součástí předmětu terénní exkurze a přírodovědná vycházka. Dále se předmět zabývá základními didaktickými pravidly a postupy práce s předškolními dětmi (názor, pozorování, pokus) a pomocí praktických ukázek, projektové výuky a zážitkové pedagogiky poskytuje náměty a inspiraci pro pozdější práci s dětmi.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování, Demonstrace, Projektová výuka, Problémové metody (badatelské, výzkumné), Cvičení, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se živou a neživou přírodou, se základy biologického systému a se základními pojmy z oblasti geologických věd. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí, chápání vazeb v přírodě a na vytváření pozitivního vztahu dětí k živým organismům. Důležitá je praktická zkušenost v terénu a přímý kontakt s přírodou, proto je součástí předmětu terénní exkurze a přírodovědná vycházka. Dále se předmět zabývá základními didaktickými pravidly a postupy práce s předškolními dětmi (názor, pozorování, pokus) a pomocí praktických ukázek, projektové výuky a zážitkové pedagogiky poskytuje náměty a inspiraci pro pozdější práci s dětmi.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Didaktický test

Aktivní účast na cvičeních, účast na exkurzích, Seznámení se s vybranou literaturou zabývající se přírodními vědami v předškolním vzdělávání schopnost určování přírodnin - ověření formou testu
Doporučená literatura
  • ROZSYPAL, S. Atlasy a určovací klíče rostlin a živočichů.
  • ROZSYPAL, S. Přehled biologie.. Praha-SPN, 1987.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr