Předmět: Biologie v přírodovědě

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Biologie v přírodovědě
Kód předmětu KPV/MPP2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Předmět seznamuje s formami a metodami výuky přírodovědných témat v předškolním vzdělávání. Důraz je kladen na přímý kontakt s přírodou, ekosystémové pojetí výuky, badatelské a projektové vyučování a na vytváření pozitivního vztahu dětí k živým organismům. Součástí jsou vycházky do přírody a exkurze do středisek ekologické výchovy, seznámení se s jejich nabídkou pro školy a učitele a ukázkami ekovýchovných programů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Pozorování, Projektová výuka, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Problémové metody (badatelské, výzkumné), Cvičení, Seminář
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na přírodovědná témata (chemie, fyzika), se kterými se děti setkávají v běžném životě. Důraz bude kladen na interdisciplinární vazby a metody vedoucí k pochopení přírodovědných a technických souvislostí. Studenti si prakticky vyzkouší provádění pokusů a herních aktivit vedoucích k posílení přírodovědné gramotností na úrovni dětí předškolního věku. V jednotlivých celcích budou využity prvky ekologické výchovy, bezpečnosti se zacházením s chemikáliemi běžně používanými doma.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast na seminářích, účast na exkurzích do středisek ekologické výchovy, vytvoření pracovních listů, vypracování seminární práce a její ústní prezentace a obhajoba na semináři
Doporučená literatura
  • Materiály a publikace vydávané středisky ekologické výchovy.
  • Cornell, J. Objevujeme přírodu. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0145-8.
  • TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr