Předmět: Biologie v přírodovědě

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Biologie v přírodovědě
Kód předmětu KPV/MPP3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Předmět je zaměřen na přírodovědná témata (chemie, fyzika), se kterými se děti setkávají v běžném životě. Důraz bude kladen na interdisciplinární vazby a metody vedoucí k pochopení přírodovědných a technických souvislostí. Studenti si prakticky vyzkouší provádění pokusů a herních aktivit vedoucích k posílení přírodovědné gramotností na úrovni dětí předškolního věku. V jednotlivých celcích budou využity prvky ekologické výchovy, bezpečnosti se zacházením s chemikáliemi běžně používanými doma.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Projektová výuka
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se živou a neživou přírodou, se základy biologického systému a se základními pojmy z oblasti geologických věd. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí, chápání vazeb v přírodě a na vytváření pozitivního vztahu dětí k živým organismům. Důležitá je praktická zkušenost v terénu a přímý kontakt s přírodou, proto je součástí předmětu exkurze do zoologické, event. botanické zahrady v Liberci a dále terénní exkurze a přírodovědná vycházka. Dále se předmět zabývá základními didaktickými pravidly a postupy práce s předškolními dětmi (názor, pozorování, pokus) a pomocí praktických ukázek, projektové výuky a zážitkové pedagogiky poskytuje náměty a inspiraci pro pozdější práci s dětmi.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test

Tvorba a prezentace vlastního metodického listu nebo praktické pomůcky k herní aktivitě se zaměřením na přírodovědné znalosti.
Doporučená literatura
  • ROZSYPAL, S. Atlasy a určovací klíče rostlin a živočichů.
  • ROZSYPAL, S. Přehled biologie.. Praha-SPN, 1987.
  • ROZSYPAL, S. Učebnice a osnovy přírodovědy pro jednotlivé ročníky.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr