Předmět: Souvislá praxe v MŠ 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Souvislá praxe v MŠ 1
Kód předmětu KPV/MPX4
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Picková Helena, Mgr. Ph.D.
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět přispívá k rozvoji všech profesních kompetencí učitele MŠ. Poskytuje orientaci v celém provozu mateřské školy, účast na životě mateřské školy, vyšší míru uplatnění sebereflexe vlastní pedagogické činnosti. Student má možnost lépe poznat děti z hlediska jejich vývoje. Praxe přináší zpětnou vazbu samotnému studentovi, který má možnost spolu s didaktiky praxí posoudit svoji momentální připravenost na roli učitele v MŠ, posoudit stav dosavadní pedagogicko-psychologické i metodické připravenosti, získané studiem i absolvováním předcházejících typů praktických aktivit. Student tvoří samostatně přípravy a konzultuje je s cvičným učitelem, který ho při praxi vede a reflektuje s ním jeho praktické výstupy. Student si vede a doplňuje své portfolio a učí se reflektovat jak svoji přípravu, tak vedení činností výchovně-vzdělávacího procesu.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování, Skupinová konzultace, Individuální konzultace
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět přispívá k rozvoji všech profesních kompetencí učitele MŠ. Poskytuje orientaci v celém provozu mateřské školy, účast na životě mateřské školy, vyšší míru uplatnění sebereflexe vlastní pedagogické činnosti. Student má možnost lépe poznat děti z hlediska jejich vývoje. Praxe přináší zpětnou vazbu samotnému studentovi, který má možnost spolu s didaktiky praxí posoudit svoji momentální připravenost na roli učitele v MŠ, posoudit stav dosavadní pedagogicko-psychologické i metodické připravenosti, získané studiem i absolvováním předcházejících typů praktických aktivit. Student tvoří samostatně přípravy a konzultuje je s cvičným učitelem, který ho při praxi vede a reflektuje s ním jeho praktické výstupy. Student si vede a doplňuje své portfolio a učí se reflektovat jak svoji přípravu, tak vedení činností výchovně-vzdělávacího procesu.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět základním jevům v praxi mateřských škol 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat základní témata spjatá s praxí mateřských škol 3. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 4. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Základní znalost pojmů z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

100% docházka do MŠ, samostatná příprava na praktické výstupy, (sebe)reflexe, náslechy, pozitivní hodnocení cvičným učitelem a didaktikem praxí, vedení portfolia.
Doporučená literatura
  • Koťátková, S. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1568-1.
  • Opravilová, E., Gebhartová, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-703-9.
  • Pecina, P., Zormanová, L. Metody a formy aktivní práce v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4834-8.
  • Smolíková, K. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. ISBN 978-80-87000-35-5.
  • Svobodová, E., a kol. Vzdělávání v mateřské škole a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-774-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr