Předmět: Pedagogické praktikum v MŠ

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Pedagogické praktikum v MŠ
Kód předmětu KPV/MPX5
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Picková Helena, Mgr. Ph.D.
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Vstup do základního školství - pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ v počátku školní docházky žáků je zaměřena na postupné seznamování studenta s charakterem práce v primárním vzdělávání, které bezprostředně navazuje na předškolní výchovu. Cílem je pozorování a analýza průběhu výchovně-vzdělávacího procesu z hlediska činnosti učitele i žáků a jejich vzájemné interakce s akcentem na výchovné působení a jeho návaznost na předškolní vzdělávání. Činnosti asistentského charakteru navazují na praktické zkušenosti studenta z MŠ. Plní funkci orientace ve školském terénu, praktického seznamování s organizací vyučování, specifiky žáků mladšího školního věku apod. Studenti jsou rozděleni do 1. tříd spolupracujících základních škol. Průběžně si vedou pedagogický deník.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování, Skupinová konzultace, Individuální konzultace
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Vstup do základního školství - pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ v počátku školní docházky žáků je zaměřena na postupné seznamování studenta s charakterem práce v primárním vzdělávání, které bezprostředně navazuje na předškolní výchovu. Cílem je pozorování a analýza průběhu výchovně-vzdělávacího procesu z hlediska činnosti učitele i žáků a jejich vzájemné interakce s akcentem na výchovné působení a jeho návaznost na předškolní vzdělávání. Činnosti asistentského charakteru navazují na praktické zkušenosti studenta z MŠ. Plní funkci orientace ve školském terénu, praktického seznamování s organizací vyučování, specifiky žáků mladšího školního věku apod. Studenti jsou rozděleni do 1. tříd spolupracujících základních škol. Průběžně si vedou pedagogický deník.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět základním jevům v praxi mateřských škol 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat základní témata spjatá s praxí mateřských škol 3. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 4. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Základní znalost pojmů z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

100% docházka do 1. ročníku ZŠ, náslechy, asistentský charakter práce, vedení pedagogického deníku.
Doporučená literatura
  • Koťátková, S. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1568-1.
  • Opravilová, E., Gebhartová, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-703-9.
  • Pecina, P., Zormanová, L. Metody a formy aktivní práce v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4834-8.
  • Smolíková, K. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. ISBN 978-80-87000-35-5.
  • Svobodová, E., a kol. Vzdělávání v mateřské škole a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-774-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr