Předmět: Prvopočáteční čtení a psaní

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Prvopočáteční čtení a psaní
Kód předmětu KPV/MRCG
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět přibližuje studentům pojem čtenářská gramotnost a vede je k osvojení teoretických poznatků spojených s prvopočáteční čtenářskou gramotností. Studenti si prakticky vyzkouší různé metody, které k rozvoji počáteční čtenářské gramotnosti vedou. V souvislosti s rozvojem čtenářské gramotnosti jsou studenti seznamováni s rozvojem grafomotoriky v jejím historickém kontextu i na základě vlastního pozorování reality v dnešních MŠ. Důraz je kladen rovněž na utváření hygienických návyků u dětí, a to především u dětí předškolních tak, aby jim byl umožněn plynulý přechod do role žáka, který si osvojuje základy psaní. V průběhu výuky si studenti prakticky osvojí grafomotorické cviky i konkrétní postupy při rozvoji grafomotoriky. Součástí cvičení jsou témata zabývající se analýzou pracovních sešitů a hodnocením pomůcek pro osvojování si elementární gramotnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět přibližuje studentům pojem čtenářská gramotnost a vede je k osvojení teoretických poznatků spojených s prvopočáteční čtenářskou gramotností. Studenti si prakticky vyzkouší různé metody, které k rozvoji počáteční čtenářské gramotnosti vedou. V souvislosti s rozvojem čtenářské gramotnosti jsou studenti seznamováni s rozvojem grafomotoriky v jejím historickém kontextu i na základě vlastního pozorování reality v dnešních MŠ. Důraz je kladen rovněž na utváření hygienických návyků u dětí, a to především u dětí předškolních tak, aby jim byl umožněn plynulý přechod do role žáka, který si osvojuje základy psaní. V průběhu výuky si studenti prakticky osvojí grafomotorické cviky i konkrétní postupy při rozvoji grafomotoriky. Součástí cvičení jsou témata zabývající se analýzou pracovních sešitů a hodnocením pomůcek pro osvojování si elementární gramotnosti.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška, Didaktický test

Tvorba a prezentace vlastní praktické pomůcky k rozvoji čtenářské gramotnosti se začleněním různých metod. Výzkum v MŠ.
Doporučená literatura
  • KŘIVÁNEK, Z., WILDOVÁ, R. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha-PedF UK, 1998.
  • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení.. Praha-PORTÁL, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr