Předmět: Rétorika pro učitele MŠ

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Rétorika pro učitele MŠ
Kód předmětu KPV/MREM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy - přednáška, cvičení: 1. Teorie a dějiny rétoriky. 2. Spisovná výslovnost a zvukový projev. 3. Technika mluveného slova. 4. Přednes textu. Výrazová složka hlasového projevu. 5. Neverb 6. Umělecká literatura. 7. Úvod do teorie verše. 8. Cíle a cílové skupiny řečnických vystoupení. 9. Vztahová komunikace. 10. Řečová výchova ve vyučování. 11. Komunikace s dítětem v mateřské škole. 12. Prevence poruch komunikace u mladších dětí. 13. Struktura přednášky, veřejného vystoupení. 14. Nácvik individuálního projevu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Verbální projev učitele, jakožto vzoru. Komunikace verbální, nonverbální, pedagogická a vývoj s ohledem na funkci hlasu, řeč, jazyk a slovní zásobu. Dechová, mluvní a artikulační cvičení, cvičení na rozvoj vyjadřování a rozšiřování slovní zásoby. Vady a poruchy řeči a hlasu, jejich náprava.
General orientation in the subject.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor, Písemná práce

Účast na cvičeních, písemná a ústní rozprava.
Doporučená literatura
  • HÁJKOVÁ, E. Rétorika pro pedagogy. Praha: GRADA, 2012. ISBN EAN 24776101, 247.
  • LUKAVSKÝ, R. Kultura mluveného projevu. Praha: AMU, 2000. ISBN 80-85883-61-9.
  • LYNCH, CH., KIDD, J. Cvičení pro rozvoj řeči: Prevence a náprava poruch komunikace u mladších dětí. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-7367-699-5.
  • PŘEUČIL, J. Kouzlo rétoriky. Praha: Alpress, 2007. ISBN 978-80-7362-381-4.
  • SPERRY, R. Komunikace v problémových situacích s dítětem v MŠ. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1115-0.
  • VRCHOTOVÁ PÁTHOVÁ, J. O kultuře mluveného projevu. Praha: Svoboda, 1983.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr