Předmět: Rétorika

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Rétorika
Kód předmětu KPV/MRET
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Veřejný mluvený projev, dovednosti, atikulace, verbální a neverbální komunikace. Dětská mluva a rozvoj řečových dovedností.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Verbální projev učitele, jakožto vzoru. Dětská rétorika. Komunikace verbální, nonverbální, pedagogická a vývojs ohledem na funkci hlasu, řeč, jazyk a slovní zásobu. Dechová, mluvnía artikulační cvičení, cvičení na rozvoj vyjadřování a rozšiřování slovní zásoby. Vady a poruchy řeči a hlasu, jejich náprava v mateřské škole před nástupem do 1. třídy ZŠ. Logopedie a foniatrie.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor

Požadavky k zápočtu: příprava vlastního textu, jeho správný technický a výrazový přednes
Doporučená literatura
 • LANGR, A.:. Úspěch veřejné promluvy. Praha 1993;.
 • Brabcová, R.:. Mluvený jazyk v teorii a praxi.
 • HÁLA, B. a kolektiv:. O mluveném slově. Praha1954;.
 • HOLASOVÁ, T.:. Umíte dobře mluvit? Praha 1992.
 • Holasová, T. Umíte dobře mluvit.
 • Hubáček, J. - Roztočilová, O. - Večeřová, I. - Svobodová, J.:. Český jazyk pro studující učitelství v 1.-4. ročníku základních škol.
 • KOHOUT, J. Rétorika. Praha 1996.
 • Kraus, J. Rétorika v dějinách jazykové komunikace.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr