Předmět: Sborová praxe 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Sborová praxe 1
Kód předmětu KPV/MSB1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Valkoun Vilém, Mgr.
 • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy - cvičení: 1. Hlasová příprava a práce s dětským hlasem. 2. Rozsah a rozvoj dětského hlasu v mladším školním a předškolním věku. 3. Práce s notovým materiálem, možné zdroje. 4.-6. Základní dirigentská gesta, nástupy, ukončení fráze či skladby. 7.-8. Intonační výchova. 9.-10. Správné dýchání při zpěvu, dechová cvičení. 11. Rytmická cvičení ve sboru. 12.-14. Rozvoj zpěvu vícehlasu, dvojhlas, kánon.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Samostatná výzkumná činnost studenta
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit se s metodikou vedení pěveckého sboru dětí mladšího školního a předškolního věku s pomocí praktického nácviku lidových i umělých písní a skladeb v jednohlasu i vícehlasu. Student si osvojuje základní dirigentská gesta, k nácviku využívá podpůrné hudební nástroje a pomůcky.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Účast na výuce, prezentace.
Doporučená literatura
 • Herden, J. Úpravy lidových písní pro školní sbory. Praha, 2006. ISBN 80-7290-271-7.
 • KODEJŠKA, M., POPOVIČ, M. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v mateřské a základní škole. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-099-5.
 • Kolář, J. Počátky tvořivé intonace. Praha, 1993. ISBN 80-7066-846-6.
 • KOLÁŘ, J. Sborový zpěv a řízení sboru. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-556-6.
 • Micka, V. Knížka o dirigování. Praha, 2013. ISBN 978-80-7331-282-4.
 • Pecháček, S. Hra písní na klavír. Praha, 1999. ISBN 80-86039-96-x.
 • Pospíšilová, L. Český rok v lidových písních a říkadlech. Praha, 2014. ISBN 979-0-9004026-3-9.
 • VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2004. ISBN 80-7290-155-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr