Předmět: Sborová praxe 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Sborová praxe 2
Kód předmětu KPV/MSB2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Valkoun Vilém, Mgr.
 • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy - cvičení: 1. Zásady správného rozezpívání. 2.-5. Snadné úpravy lidových písní. 6.-8. Umělé skladby pro sborový zpěv. 9. Agogické a dynamické možnosti společného zpěvu. 10.-11. Základy jednoduchého vícehlasého zpěvu, kánon. 12. Využití doprovodných hudebních nástrojů. 13. Dramaturgie dětského pěveckého sboru. 14. Příprava vystoupení, organizační příprava, technická příprava.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubení dovedností získaných v předmětu Sborová praxe 1. Upevnění základů taktovací techniky a didaktiky nácviku počátečního vícehlasu. Využití hudebních nástrojů k nácviku a zpěvu skladby či písně, zejména využití klavíru jako harmonického, polyfonního nástroje. Rozvoj schopnosti výběru vhodného repertoáru vzhledem ke schopnostem dané skupiny dětí.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Účast na výuce, prezentace.
Doporučená literatura
 • Herden, J. Úpravy lidových písní pro školní sbory. Praha, 2006. ISBN 80-7290-271-7.
 • KODEJŠKA, M., POPOVIČ, M. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v mateřské a základní škole. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-099-5.
 • Kolář, J. Počátky tvořivé intonace. Praha, 1993. ISBN 80-7066-846-6.
 • KOLÁŘ, J. Sborový zpěv a řízení sboru. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-556-6.
 • Micka, V. Knížka o dirigování. Praha, 2013. ISBN 978-80-7331-282-4.
 • Pecháček, S. Hra písní na klavír. Praha, 1999. ISBN 80-86039-96-x.
 • Pospíšilová, L. Český rok v lidových písních a říkadlech. Praha, 2014. ISBN 979-0-9004026-3-9.
 • VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2004. ISBN 80-7290-155-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr