Předmět: Vokální činnosti s metodikou 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Vokální činnosti s metodikou 1
Kód předmětu KPV/MVC1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
  • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
A. V rovině teroetické je pozoronost věnována postupně níže uvedeným okruhům: - Význam hlasové výchovy pro učitele a dítě. - Lidský hlas - řeč, jazyk, mluvení, zpěv. - Anatomie a fyziologie hlasového ústrojí. - Základy pěvecké techniky - dechová technika, hlasová technika (hlasová cvičení), artikulační technika. - Dětský hlas a jeho vývoj (rozsah, hlasová změna). - Poruchy hlasu u dětí. Prevence hlasových poruch. - Hlasová hygiena. - Vokální činnosti v předškolní a mimoškolní praxi - vokální imitace, vokální intonace, vokální improvizace. Pozn.: Teoretické poznatky jsou v průběhu semestru prezentovány na přednášce, dle možností, rovněž v rovině teoretické. B. V rámci cvičení si student osvojuje a upevňuje správné pěvecké návyky, provádí dechová a hlasová cvičení, rozšiřuje hlasový rozsah a učí se pracovat s písňovým materiálem

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Demonstrace dovedností studentů, Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Témata: 1. Význam hlasové výchovy pro učitele a dítě. 2. Lidský hlas - řeč, jazyk, mluvení, zpěv. 3. Anatomie a fyziologie hlasového ústrojí. 4. Základy pěvecké techniky - dechová technika, hlasová technika (hlasová cvičení), artikulační technika. 5. Dětský hlas a jeho vývoj (rozsah, hlasová změna). 6. Poruchy hlasu u dětí. Prevence hlasových poruch. 7. Hlasová hygiena. 8. Vokální činnosti v předškolní a mimoškolní praxi - vokální imitace, vokální intonace, vokální improvizace.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

- orientace v probírané problematice (teoretické okruhy) - prezentace písní dle vlastního výběru (3 - 5, z toho alespoň 1 v moll tónině), opakování /přenos hraných (zpívaných) tónů do své hlas. polohy, analýza souzvuků
Doporučená literatura
  • Prokeš. Vybrané kapitoly z teorie hlasové výchovy. Liberec, 2009. ISBN 978-80-7372-444-3.
  • Tichá, A. Učíme děti zpívat. Praha, 2004. ISBN 80-7178-916-X.
  • Vrchotová-Pátová j. Pěvecká příprava učitelů hudební výchovy. Praha, 1976.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr