Předmět: Vokální činnosti s metodikou 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Vokální činnosti s metodikou 2
Kód předmětu KPV/MVC2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
  • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Získání teoretických poznatků v oboru práce s hlasem (anatomie a fyziologie hlasového ústrojí, dětský hlas a jeho vývoj, dospělý hlas, poruchy hlasu, hlasová hygiena). Osvojování a upevňování správných technických návyků zpěvního projevu. Vokální techniky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Projektová výuka, Pracovní činnosti (dílny)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na osvojování a upevňování správných návyků zpěvního projevu - dechové, hlasové a artikulační techniky, vše je uskutečňováno v souladu se zásadami hlasové hygieny. Prostřednictvím rozmanitých cvičení je rozvíjen hlasový rozsah. Studenti se připravují na vedení pěveckých činností (práci s dětským hlasem) v mateřské škole. Pozornost je věnována rozezpívání, nácviku písně. Začleněny jsou prvky intonace a základy taktovací techniky.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Studenti připravují praktické výstupy - nácvik písně, které v rámci cvičení realizují.
Doporučená literatura
  • FROSTOVÁ, J., VANIAKOVÁ, M. Základy hlasové výchovy pro učitele I. MU Brno, 1995.
  • HÁLA, B., SOVÁK, M. Hlas, řeč, sluch. SPN, Praha 1962.
  • KIML, J. Co máme vědět o hlasu.
  • TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-916-X.
  • VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J.:. Pěvecká příprava učitelů hudební výchovy. SPN, Praha 1976..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr