Předmět: Výtvarné vyjadřování 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Výtvarné vyjadřování 2
Kód předmětu KPV/MVV2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Terminologie oboru. Výrazové prostředky grafiky. Tisk z výšky, z plochy, z hloubky. 2.-3. Alternativní a předgrafické postupy. 4.-5. Základní grafické techniky. 6.-9. Techniky vhodné pro školní praxi (papírové matrice, tisk z reliéfní linky, tisk z pěnové hmoty, kompoziční hry s prvky). 10.-11. Základní vybavení grafické dílny, metodologické problémy praxe. Soutisk. 12.-13. Materiálové hry, netradiční přístupy. 14. Kombinované techniky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základy grafického vyjadřování s důrazem na možnosti využití grafických přístupů ve výtvarných činnostech v MŠ. Studenti se učí grafickému myšlení, převedení vlastní kresby do příslušné techniky, práci v černé a bílé barvě, vyzkouší si vícebarevný tisk. Výuka probíhá formou výtvarné dílny, v níž si studenti osvojí základní grafické a předgrafické techniky, materiálové hry využitelné v MŠ.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Test

Účast na cvičeních, prezentace souboru vlastních grafických listů, seminární práce. Písemný test.
Doporučená literatura
 • BAUER, A. Grafika knížka pro každého.. Olomouc-Rubico, 1999.
 • HOLEŠOVSKÝ, Fr. Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež.. Praha-Albatros, 1989.
 • KRAČMAR, A., LINAJ, E. Grafickou cestou. Ústí nad Labem: Pedagogické centrum, 2002. ISBN 80-903293-0-6.
 • KREJČA, A. Grafické techniky.. Praha-Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-48-4.
 • MARCO, J. O grafice.. Praha-Svoboda, 1981.
 • ŠKALOUDOVÁ, L., VALEŠOVÁ, H. Úvod do didaktiky grafiky. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. ISBN 978-80-7372-420-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr