Předmět: Výtvarné vyjadřování 3

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Výtvarné vyjadřování 3
Kód předmětu KPV/MVV3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Teorie a výrazové možnosti barev, komplementární barvy, míchání a lomení barev. 2. Kompoziční cvičení s barvou. 3. Transparentní barvy a jejich možnosti využití. 4. Polotransparentní barvy. 5. Krycí barvy - malba temperou, modelace objemu. 6. Uplatnění výrazových prostředků v malbě. 7. Využití moderního umění jako východiska pro tvorbu. 8. Využití malířského podkladu, malba na podmalbu suchý pastel. 9.-10. Kombinované malířské techniky. 11. Dekalk, kombinace malby s kresbou. 12. Malba na reliéfní podklad. 13.-14. Vlastní samostatná práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Samostatná výzkumná činnost studenta, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s malířskými vyjadřovacími prostředky, teorií barev, se základními malířskými postupy a technikami, pozornost je věnována kompozici a hře s prvky. Studenti si vyzkouší jak klasickou malbu, tak zejména práci s barvou a hravé formy v oblasti dekalků, kombinací technik a práci se šablonou.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Písemná práce, Test

Účast na cvičeních, prezentace, seminární práce. Písemný test, ústní obhajoba seminární práce.
Doporučená literatura
  • LOSOS, L. Techniky malby. Praha-Aventinum, 1992.
  • PIJOAN, J. Dějiny umění 9, 10 , 11. &, &.
  • ROESELOVÁ, V. Linie, barva, tvar..
  • STURGIS, A.. Jak rozumět obrazům. Bratislava: Slovart, 2000. ISBN 80-7209-786-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr