Předmět: Didaktika výtvarných činností pro vychovatele

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika výtvarných činností pro vychovatele
Kód předmětu KPV/NDVV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Hlavní témata: 1. Úvod do předmětu, základní odborná terminologie. 2. Odborná literatura, internetové zdroje, ICT aplikace - analýza a možnosti využití v praxi. 3. Úloha výtvarného umění, výtvarné výchovy a výtvarných činností ve vychovatelství. 4. Charakteristika výtvarných oborů. Specifika výtvarné práce s různými cílovými skupinami. 5. Výtvarné techniky a materiály - možnosti jejich uplatnění ve výtvarných činnostech. 6. Plánování a strukturování výtvarných činností. 7. Inspirační zdroje pro plánování výtvarných aktivit. 8. Motivace výtvarných činností. 9. Realizace výtvarných činností - formy práce, skupinové aktivity, aktivity v přírodě aj. 10. Prezentace a archivace výtvarných činností (výstavy, soutěže). 11. Reflexe a hodnocení výtvarných činností. 12. Metodické problémy praxe. 13. Příklady dobré praxe.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Předmět se věnuje didaktickým problémům plánování, přípravy, realizace a hodnocení výtvarných činností v práci vychovatele. Seznamuje studenty se způsoby hledání inspirace, plánováním a organizací, materiálním zajištěním, reflexí a hodnocením. Na konkrétních příkladech si studenti ověří možnosti využití asociací při plánování výtvarných projektů. Obsah seminářů navazuje na témata prezentovaná na přednáškách a uvádí je do kontextu s praxí.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr