Předmět: Biologie dítěte

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Biologie dítěte
Kód předmětu KPV/PBID
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Anděl Petr, doc. RNDr. CSc.
 • Růžičková Martina, Mgr.
Obsah předmětu
Předmět "Biologie dítěte" seznamuje studenty se zařazením člověka do systému organismů, fylogenezí člověka, základy anatomie a fyziologie člověka, individuálním vývojem dětí a mládeže, věkovými zvláštnostmi ve vývoji, hygienou školní práce, možnostmi a prostředky prevence chorob a vývojových poruch, vlivem prostředí na zdraví, zásadami zdravé výživy, problematikou drogových závislostí a základy první pomoci. Tematické okruhy - přednášky: 1. Člověk jako biologický systém. Člověk a zdraví - biologické, duševní. Obecné zásady první pomoci. 2. Biologická a psychická rovnováha a zdraví člověka. Cíle, metody a prostředky výchovy ke zdraví. 3. Struktura systému. Základní stavba organismu. 4. Tok energie a koloběh hmoty v biologickém systému. 5. Dýchací soustava, hlasové ústrojí, znečistění ovzduší, hygiena dýchání, kouření, chování při smogových situacích. 6. Vylučovací soustava. Vodní bilance organismu. První pomoc při otravách. 7. Cévní soustava. Integrující funkce cévní soustavy. Prevence kardiovaskulárních chorob. 8. Řízení biologických systémů. První pomoc při selhání řídících mechanismů (šokové stavy, alergie). 9. Nervová soustava. Reflexní oblouk, vyšší funkce nervové soustavy, základy duševní hygieny. 10. Smysly. Zrak, sluch, čich, chuť, hmat. Osvětlení, teplota, hluková zátěž. 11. Endokrinní soustava. Stavba a funkce jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí. 12. Fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka. Rozmnožovací soustava. Základy genetiky. Mutageny v prostředí. 13. Ontogenetický vývoj člověka od početí do smrti. Specifické rysy jednotlivých vývojových stádií. Hygienické aspekty školní praxe.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 22 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se zařazením člověka do biologického systému, se základy anatomie, fyziologie a základy první pomoci. Pozornost je věnována aktuálním problémům vlivu životního prostředí na zdraví, problematice drogových závislostí a výchově k osobní odpovědnosti za své zdraví. Průběžně jsou probírány vývojové odlišnosti v jednotlivých etapách ontogeneze, se zaměřením především na předškolní a školní věk.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Písemná práce

Aktivita v průběhu vyučování, zpracování seminární práce a písemná zkouška. Kurz je veden v českém jazyce a všechny požadavky a studijní opory jsou v české verzi.
Doporučená literatura
 • KOČÁREK, E. Biologie člověka. Praha, 2010. ISBN 978-80-86960-47-0.
 • KOPECKÝ, M. Somatologie. Olomouc, 2010. ISBN 978-80-244-2271-8.
 • MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele.. Praha, 2016. ISBN 978-80-246-3357-2.
 • NOVOTNÝ, I., HRUŠKA, M. Biologie člověka. Praha, 2015. ISBN 978-80-7373-128-1.
 • SKUTILOVÁ, V. Somatologie nejen pro speciální pedagogy.. Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-426-7.
 • SMITH, T. Encyklopedie lidského těla.. Praha, 2005. ISBN 80-7309-368-5.
 • TROJAN, S., SCHREIBER, M. Atlas biologie člověka. Praha, 2007. ISBN 978-80-86960-11-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr