Předmět: Čtenářská gramotnost ve výuce ČJ a literatury

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Čtenářská gramotnost ve výuce ČJ a literatury
Kód předmětu KPV/PCGR
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
 • Pacovská Jasňa, doc. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Funkční a čtenářská gramotnost a možnosti podpory jejího rozvoje. 2. Podmínky pro rozvoj čtenářské gramotnosti ve školách. 3. Mezinárodní hodnotící programy čtenářské gramotnosti ? PIRLS a PISA. 4. Projekty podporující rozvoj čtenářské gramotnosti. 5. Proces čtení s porozuměním. 6. Formulace otázek a úkolů rozvíjejících čtenářskou gramotnost na různých typech textů. 7. Diagnostika a hodnocení čtenářské gramotnosti žáků. Semináře: 8. Metody rozvíjející čtenářské dovednosti a kritické myšlení. 9.-12. Základy práce s uměleckými texty. 13.-14. Základy práce s neuměleckými texty.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurs reaguje na aktuální potřebu rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků, na jejich schopnost číst s porozuměním. Přednášky budou zaměřeny na teoretické vymezení gramotnost (funkční, čtenářská), seznámí studenty s výsledky výzkumů čtenářské gramostnosti PIRLS a PISA. Studenti budou seznámeni s metodami práce s textem ve výuce a způsoby hodnocení čtenářské gramotnosti žáků. Náplní seminářů bude především praktické práce s uměleckými a neuměleckými texty, na nichž se studenti budou učit rozvíjet (a ověřovat) čtenářskou gramotnost žáků základní školy.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Účast na přednáškách a cvičeních, prezentace, seminární práce odpovídající požadavkům prezentovaným ve výuce - ke dvěma typům textů (umělecký a neumělecký) navrhne otázky a úkoly rozvíjející čtenářskou gramotnost.
Doporučená literatura
 • ALTMANOVÁ, J. a kol. Gramotnosti ve vzdělávání.. Praha: VÚP, 2011. ISBN 978-80 -87000 -74.
 • ALTMANOVÁ, J.a kol. Čtenářská gramotnost ve výuce: metodická příručka.. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, Divize VÚP, 2011. ISBN 978-80-86856-98-8.
 • BERÁNKOVÁ, E. Tvořivá hra jako literární cesta k pochopení literárního díla. Plzeň: Fraus, 2002. ISBN ISBN 80-7238-182-.
 • ČERNÁ, O. Čtení není žádná nuda. Portál: Praha, 2014. ISBN 978-80-262-0720-7.
 • ČUŘÍN, M. a kol. Čtenářství v souvislostech. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013. ISBN 978-80-7405-327-6.
 • DOLEŽALOVÁ J. Čtenářská gramotnost (Práce s textovými informacemi napříč kurikulem. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-520-2.
 • FIŠER, Z. A kol. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6121-7.
 • HNÍK, O. Didaktika literatury: výzvy oboru. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2626-0.
 • HNÍK, O. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy. Jinočany: H&H, 2007. ISBN 978-80-7319-067-5.
 • KOŠŤÁLOVÁ, H. a kol. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha: Česká školní inspekce, 2010.
 • SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-124-X.
 • VALA, J. Didaktika literární výchovy. Vybrané kapitoly pro učitele základní školy. Olomouc: Hanex, 2017. ISBN 978-80-7409-086-8.
 • VALA, J. Poezie v literární výchově. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2761-4.
 • WILDOVÁ, R. a kol. Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-579-9.
 • ZELEŇÁKOVÁ, H. Praktická estetika 6. O interpretácii literárního diela. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. ISBN 978-80-558-0557-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr