Předmět: Člověk a příroda

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Člověk a příroda
Kód předmětu KPV/PCLP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Rubáš Dominik, RNDr.
 • Anděl Petr, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Tematické okruhy - přednášky: 1. Vesmír, Sluneční soustava, pohyb Země kolem Slunce, roční období na Zemi. 2. Země, velikost, tvar, stavba, moře a pevniny. 3. Geologická stavba, základní klasifikace minerálů a hornin. 4. Geologické procesy, horotvorné procesy, vulkanismus, eroze, sesuvy. 5. Atmosféra, vzduch, složení, dynamické procesy, počasí. 6. Hydrosféra, voda, moře, řeky, jezera, rybníky. 7. Pedosféra, půda, vznik, struktura a klasifikace půd, půdní organismy, eutrofizace. 8. Biosféra, struktura, biocykly, biomy, krajiny, ekosystémy. 9. Základ taxonomického systému organismů. Bakterie, viry, prvoci, houby, řasy. 10. Základ taxonomického systému rostlin. 11. Základ taxonomického systému bezobratlých živočichů. 12. Základ taxonomického systému obratlovců. 13. Ekosystémy - les, louka, pole, rybník. 14. Ekosystémy - okolí lidských obydlí, parky, zahrady. Cvičení: Tematické okruhy cvičení jsou stejné jako u přednášek. Cvičení následující po přednášce se zabývá stejným tematickým okruhem a je zaměřeno na praktické procvičování znalostí z přednášek a na didaktické otázky předávání těchto znalostí žákům.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je základním teoretickým úvodem do problematiky přírodních věd, které jsou součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Používán je hierarchický přístup od popisu vesmíru až ke konkrétním přírodním biotopům a organismům, které nás obklopují. Zdůrazněny jsou vzájemné vazby mezi jednotlivými úrovněmi a nutnost komplexního pohledu. Součástí je také osvojení si základní terminologie pro popis přírody kolem nás.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Písemná práce

Účast na cvičeních, seminární práce. Písemná zkouška.
Doporučená literatura
 • ANDÉRA, M. Encyklopedie naší přírody. Praha, 2000. ISBN 80-7209-231-6.
 • HERINK, J., TLACH, S. Základy zeměpisných znalostí. Praha, 2010. ISBN 80-86034-67-4.
 • JELÍNEK, ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc, 2014. ISBN 978-80-7182-338-4.
 • KVASNIČKOVÁ, D. Základy biologie a ekologie. Praha, 2013. ISBN 978-80-7373-120-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr