Předmět: Člověk a společnost 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Člověk a společnost 1
Kód předmětu KPV/PCS1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
  • Dubcová Věra, Mgr.
  • Rubáš Dominik, RNDr.
  • Bernt Jindřich, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Člověk a jeho kultura 2. Člověk a jeho historie a současnost 3. Člověk a mezilidské vztahy 4. Člověk a občanský život 5. Člověk a expresivita 6. Člověk a jeho hodnoty 7. Člověk v souvislostech

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce, Přednáška, Cvičení
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Člověk a společnost směřuje studenty k získávání znalostí v humanitním celospolečenském přehledu s důrazem na interdisciplinaritu ve vzdělávání a propojování souvislostí různých vědních humanitních disciplín. Témata přednášek jsou obsahově propojená s obsahem seminářů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Rozhovor, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Účast na cvičeních, prezentace, seminární práce
Doporučená literatura
  • KRAUS, B. Člověk ? prostředí ? výchova. Brno: Paido, 2001. ISBN 807-315-004-2.
  • RYBÁŘ, R, JEMELKA P., GOŇCOVÁ, M., VALACH, M., ŠTĚRBA, R., NOVÁK, S., MEČIAR, J., VONKOVÁ, E., NOLČ, J.. Člověk ? společnost a výchova k hodnotám.. Brno, 2011. ISBN 978-80-210-5713-5.
  • SPOUSTA, V. Integrace základních druhů umění. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-120-1649-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr