Předmět: Člověk a společnost 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Člověk a společnost 2
Kód předmětu KPV/PCS2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
 • Rubáš Dominik, RNDr.
 • Bernt Jindřich, Mgr.
 • Dubcová Věra, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Společnost a její kultura, kultury jiné 2. Společnost - historie a současnost 3. Společnost a společenské vtahy vztahy 4. Společnost a její organizační uspořádání, vztahy 5. Společnost a expresivita 6. Společnost a společenské hodnoty 7. Společnost v souvislostech

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 6 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Člověk a společnost směřuje studenty k získávání znalostí v humanitním celospolečenském přehledu s důrazem na interdisciplinaritu ve vzdělávání a propojování souvislostí různých vědních humanitních disciplín. Témata přednášek jsou obsahově propojená s obsahem seminářů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Účast na cvičeních. Písemná zkouška.
Doporučená literatura
 • KRAUS, B. Člověk ? prostředí ? výchova. Brno: Paido, 2001. ISBN 807-315-004-2.
 • RYBÁŘ, R, JEMELKA P., GOŇCOVÁ, M., VALACH, M., ŠTĚRBA, R., NOVÁK, S., MEČIAR, J., VONKOVÁ, E., NOLČ, J.. Člověk ? společnost a výchova k hodnotám.. Brno, 2011. ISBN 978-80-210-5713-5.
 • SPOUSTA, V. Integrace základních druhů umění. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-120-1649-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr