Předmět: Disciplíny z ČJ 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Disciplíny z ČJ 1
Kód předmětu KPV/PDC1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy přednášek a cvičení: 1. Úvod do problematiky. Třídění bohemistických nauk. 2. Zvuková stránka jazyka. Rozdělení konsonantů a vokálů. Zvukové prostředky souvislé řeči. Změny hlásek při spojování v souvislé řeči. 3. Pojmenování. Formy pojmenování. 4. Pojmenování konkrétní a abstraktní. Rozsah a obsah významu pojmenování. 5. Pojmenování jednoznačná (antroponyma, toponyma, chrématonyma). 6. Pojmenování mnohoznačná. Pojmenování souznačná. Pojmenování opozitní. 7. Expresívní významy pojmenování. Pojmenování nepřímá. 8. Slovo. Slovo z hlediska slovnědruhového. Vlastnosti slov. Klasifikace slov. Motivovanost slov. 9. Slovní zásoba. Vrstvy ve slovní zásobě. Obohacování slovní zásoby. Lexikografie. 10. Způsoby, postupy a prostředky tvoření slov. Základní slovotvorné vztahy. 11. Slovotvorná stavba slova. Hláskové alternace. 12. Pojmenovací kategorie. Slovotvorné třídy, typy a podtypy. 13. Souhrn problematiky. 14. Diskuze k tematice.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pracovní činnosti (dílny), Skupinová konzultace, Seminář
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům souvislé a ucelené informace o koncepci lingvistických nauk se zaměřením na nauky o hláskách, lexikologii a slovotvorbu ve spojení s didaktickými aspekty problematiky a upravené pro potřeby studia učitelství 1. stupně ZŠ.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Didaktický test

Požadavky zápočtu: aktivní účast na seminářích (absence max. 20 %), úspěšnost v zápočtovém testu 1,2, seminární práce na zadané téma. Ústní zkouška: prokázání orientace v oboru. DISTANČNÍ VÝUKA: plnění distančních seminárních úkolů, dle rozhodnutí vyučujícího zkouška formou písemného testu.
Doporučená literatura
 • Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český.
 • ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd.. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9.
 • ČECHOVÁ, Marie, Karel OLIVA a Petr NEJEDLÝ. Hrátky s češtinou. 2., rozš. vyd.. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-84-6.
 • HAVLOVÁ, I. a kol. Český jazyk A pro studující učitelství 1. st. ZŠ a SPPg.. Praha-UK, 1999.
 • HUBÁČEK, J. a kol. Čeština pro učitele.. Opava-Optys, 1996.
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Zdenka RUSÍNOVÁ a Miroslav GREPL. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opr. [i.e. 4. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7106-624-8.
 • VYKOUKALOVÁ,Věra. FLS stručně (studijní texty k úvodu do češtiny, naukám ohláskách, lexikologii a slovotvorbě), 2. vydání. TUL, Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-172-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr