Předmět: Discipliny z ČJ 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Discipliny z ČJ 2
Kód předmětu KPV/PDC2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy přednášek a cvičení: 1. Úvod do problematiky. Morfologické dělení slovních druhů. Hranice mezi slovními druhy. Morfologické hláskové alternace 2. Gramatické kategorie substantiv. Kolísání v rodě, životnosti a čísle. 3. Casus, charakteristika pádů. Gramatické kategorie ostatních jmen. 4. Deklinace substantivní a adjektivní, smíšená. Typy adjektiv. Stupňování adjektiv. 5. Pronomina, druhy, deklinace zájmenná. 6. Numera, druhy, deklinace, základní typografická pravidla. 7. Verba, dělení sémantické a formální. Mluvnické kategorie verb. 8. Zvláštnosti v kategorii osoba, číslo čas. 9. Zvláštnosti v kategorii způsob, rod a vid. 10. Slovesné tvary jednoduché, složené, určité a neurčité Slovesné kmeny. 11. Slovesné tvary v souvislosti s typy vět. Přechodníky, příčestí. Substantivum adjektivum verbální 12. Konjugace. Slovesné třídy, nepravidelná slovesa. Morfologický rozbor. 13. Neohebné slovní druhy. 14. Souhrn problematiky a závěrečná diskuze k tematice.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Skupinová konzultace, Seminář
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 16 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům souvislé a ucelené informace z oboru morfologie ve spojení s didaktickými aspekty problematiky a upravené pro potřeby učitelství 1. stupně ZŠ.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Didaktický test

Požadavky zápočtu: aktivní účast na seminářích (absence max. 20 %), úspěšnost v zápočtovém testu 1,2 (úspěšnost 75 %), seminární práce na zadané téma. Ústní zkouška: prokázání orientace v oboru. DISTANČNÍ VÝUKA: plnění distančních seminárních úkolů, dle rozhodnutí vyučujícího zkouška formou písemného testu.
Doporučená literatura
 • Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český.
 • BRABCOVÁ, Radoslav. Pravopis a tvarosloví : v čem často chybujeme. Vyd. 3.. Dobřichovice : KAVA-PECH, 2010. ISBN 978-80-87169-17-9.
 • ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd.. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9.
 • ČECHOVÁ, Marie, Karel OLIVA a Petr NEJEDLÝ. Hrátky s češtinou. 2., rozš. vyd.. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-84-6.
 • HAVLOVÁ, I. a kol. Český jazyk A pro studující učitelství 1. st. ZŠ a SPPg.. Praha-UK, 1999.
 • HUBÁČEK, J. a kol. Český jazyk pro učitele 1. - 4. ročníku.. Praha-SPN, 1990.
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Zdenka RUSÍNOVÁ a Miroslav GREPL. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opr. [i.e. 4. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7106-624-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr