Předmět: Disciplíny z ČJ 3

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Disciplíny z ČJ 3
Kód předmětu KPV/PDC3
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy přednášek a cvičení: 1. Věta a výpověď. Věty podle členitosti. Větné ekvivalenty a fragmenty. Polovětné konstrukce. 2. Větné členy základní, několikanásobné a komplexní. Výrazy, které nejsou větnými členy. 3. Věta jednoduchá. Sémantické a formálně-syntaktické vztahy ve VJ. 4. Věta složená. Konstrukce a struktura složené věty. Klasifikace vedlejších vět. 5. Souvětí. Vztahy mezi větami. Základy valenční syntaxe. 6. Konstrukční zvláštnosti a výpovědní modifikace. Odchylky od větné stavby. 7. Aktuální členění výpovědi. Výpovědní funkce. Modalita a emocionalita ve výpovědi. 8. Hlavní metodické zásady při vyučování skladbě na ZŠ. 9. Slohotvorné činitele. Styl projevů mluvených a psaných. 10. Funkční styly subjektivní, objektivní, pomezní. Stylistické hodnocení jazykových prostředků. 11. Makrokompozice jazykového projevu - slohové postupy a útvary. 12. Mikrokompozice jazykového projevu, vertikální a horizontální členění textu. 13. Současné pojetí stylistických dovedností. 14. Souhrn problematiky a závěrečná diskuze k tematice.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Skupinová konzultace, Seminář
 • Semestrální práce - 7 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 11 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům souvislé a ucelené informace z oboru syntax a stylistika ve spojení s didaktickými aspekty problematiky a upravené pro potřeby učitelství 1. stupně ZŠ.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Didaktický test

Aktivní účast na seminářích (absence max. 20 %), seminární práce, vlastní stylistická práce, prokázání orientace v problematice, zakončeno zápočtem. DISTANČNÍ VÝUKA: splnění distančních seminárních úkolů.
Doporučená literatura
 • Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český.
 • Čechová, M. a kol. Stylistika současné češtiny. ISV Praha, 1997.
 • ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd.. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9.
 • ČECHOVÁ, Marie, Karel OLIVA a Petr NEJEDLÝ. Hrátky s češtinou. 2., rozš. vyd.. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-84-6.
 • ČERNÁ, M., HÁJKOVÁ, E. Český jazyk B pro studující učitelství 1. stupně ZŠ a SpPg: (syntax, stylistika, vývoj českého jazyka). Praha: PedF UK, 1999.
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Zdenka RUSÍNOVÁ a Miroslav GREPL. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opr. [i.e. 4. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7106-624-8.
 • Krobotová, M. Úvod do české stylistiky. UP Olomouc, 2001.
 • Svobodová, J. Česká skladba pro studenty učitelství. PF OU, Ostrava, 1994.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr