Předmět: Didaktika prvopočátečního čtení a psaní

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika prvopočátečního čtení a psaní
Kód předmětu KPV/PDCP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Současné trendy ve výuce čtení a psaní. 2. Rozvoj grafomotoriky od předškolního věku. 3. Druhy písma. 4. Znaky písma, chyby v písmu. 5. Metodika psaní v 1. ročníku. 6. Hodnocení v hodinách psaní, oprava textu. 7. Čtenářská gramotnost a její rozvoj. 8. Vývoj metod výuky čtení. 9. Metodika výuky čtení v 1. ročníku. 10. Interdisciplinární vztahy. 11. Čtenářská dílna. 12. Práce s textem v 1. ročníku. 13. Poruchy učení. 14. Prezentace studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí čtenářskou gramotnost žáků. Přibližuje studentům metodologii výuky čtení, psaní v počátečních ročnících ZŠ v jejich historickém kontextu i na základě vlastního pozorování reality v dnešních školách. Přednášky a jejich témata jsou následně rozvíjena a prakticky zkoušena v rámci cvičení. V průběhu výuky si studenti prakticky osvojí vzorové písmo.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta, Písemná práce

Účast na cvičeních, prezentace, seminární práce Písemná zkouška
Doporučená literatura
 • Učebnice a písanky pro 1. ročník ZŠ.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.. Rozvoj grafomotoriky. Jak rozvíjet kreslení a psaní.. Brno:Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-0977-9.
 • Fasnerová, M. Prvopočáteční čtení a psaní. Praha, 2018. ISBN 978-80-271-0289-1.
 • JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J., eds. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha, 2016. ISBN 978-80-7367-647-6.
 • KŘIVÁNEK, Z., WILDOVÁ., R. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní.. Praha, 1998. ISBN 80-86039-55-2.
 • WILDOVÁ., R.. Aktuální problémy didaktiky čtení.. Praha, 2002. ISBN 80-7290 -103-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr