Předmět: Didaktika dramatické výchovy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika dramatické výchovy
Kód předmětu KPV/PDDV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
 • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Součásti procesu v dramatické výchově (osobnostní a sociální rozvoj). 2. Výhody a limity metod dramatické výchovy. 3. Osobnost učitele dramatické výchovy a jeho řídící role. 4. Uspořádání lekce dramatické výchovy. 5. Průpravné hry a cvičení - uvolnění, objevování sebe a okolního světa. 6. Průpravné hry a cvičení - komunikace, pohyb. 7. Uplatnění metod dramatické výchovy I. 8. Uplatnění metod dramatické výchovy II. 9. Uplatnění metod dramatické výchovy III. 10. Volba námětů a předloh. 11. Žánry a druhy vhodné pro improvizaci podle literatury. 12. Reflexe a její význam. 13. Mikrovýstupy studentů. 14. Mikrovýstupy studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Domácí příprava na výuku - 6 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci výuky student rozvíjí schopnosti a dovednosti potřebné k praktickému zvládání jednotlivých metod a technik dramatické výchovy. Osvojí si základní poznatky a metodické postupy pro vedení dětí v dramatické lekci. Naučí se využívat metody a techniky dramatické výchovy tak, aby je byl schopen aplikovat v různých předmětech na 1. st. ZŠ. Současně je v rámci práce s literárními texty rozvíjena čtenářská gramotnost. Na témata přednášek navazuje výuka v rámci seminářů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta

Aktivní zapojení do dramaticko-výchovných aktivit, písemná a ústní zkouška.
Doporučená literatura
 • BLÁHOVÁ, K.. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha, 1996. ISBN 80-7068-070-9.
 • KOŤÁTKOVÁ, S.. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy.. Praha, 1998. ISBN 80-7184-756-9.
 • MACHKOVÁ, E.. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu.. Praha, 1996. ISBN 80-85883-16-3.
 • MACHKOVÁ, E.. Jak se učí dramatická výchova.. Praha, 2007. ISBN 978-80-7331-089-9.
 • MACHKOVÁ, E.. Metodika dramatické výchovy.. Praha, 2011. ISBN 978-80-7068-250-0.
 • MACHKOVÁ, E.. Úvod do studia dramatické výchovy.. Praha, 2007. ISBN 978-80-7068-207-4.
 • MORGANOVÁ, N.,SAXTONOVÁ, J.. Vyučování dramatu. Praha, 2001. ISBN 80-901660-2-4.
 • VALENTA, J.. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Praha, 1995.
 • VALENTA, J.. Metody a techniky dramatické výchovy.. Praha, 1998. ISBN 80-86106-02-0.
 • WAY,B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha, 1996. ISBN 80-901660-2-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr