Předmět: Didaktika hudební výchovy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika hudební výchovy
Kód předmětu KPV/PDHV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy - přednášky a cvičení: 1. Význam hudby a její funkce v životě člověka 2. Psychologické základy hudební výchovy a hudebních aktivit na 1. stupni ZŠ 3. Rozvoj hudebních schopností dítěte na 1. stupni ZŠ 4. Rytmické hry, práce s rytmem 5. Rytmické hry, práce s rytmem, Orffův instrumentář 6. Pěvecké činnosti na 1. stupni ZŠ 7. Pěvecké činnosti na 1. stupni ZŠ 8. Práce s písní na 1. stupni ZŠ 9. Práce s písní na 1. stupni ZŠ 10. Práce s písní na 1. stupni ZŠ 11. Instrumentální činnosti - Orffův instrumentář, zvukomalba na 1. stupni ZŠ 12. Hudebně výchovné systémy - Orff, Kodály, Kabalevskij, waldorfská pedagogika a pedagogika Montessori 13. Elementární hudební tvořivost - syntéza probraných okruhů v tvůrčím pojetí

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů, Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními principy hudebních činností na 1. stupni ZŠ. Poskytuje základní teoretický a praktický rámec pro umělecké, tvořivé metody a aktivity hudebních činností na 1. stupni ZŠ.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Účast na cvičeních a přednáškách souhrnně 80%. Seminární práce. Praktický výstup.
Doporučená literatura
  • KOUTSKÝ, J. Didaktika hudební výchovy na 1. stupni. Liberec: TUL, 2008. ISBN 978-80-7372-372-9.
  • PECHÁČEK, S., VÁŇOVÁ, H., a kol. Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0365-9.
  • Tichá, A. Hlasová výchova v dětském sboru (2004).
  • TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr