Předmět: Didaktika vlastivědy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika vlastivědy
Kód předmětu KPV/PDIV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
  • Dubcová Věra, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: Místo, kde žijeme 1. Mapa, plán, určování světových stran, poloha bydliště. 2. Základní zeměpisné poznatky o ČR. 3. Naše hlavní město. 4. Státní symboly, orgány státní moci. 5. Základní znalosti o Evropě, státy EU. Lidé kolem nás 6. Člověk je tvor společenský, vztahy mezi lidmi, práva a povinnosti žáka. 7. Základní formy vlastnictví, finanční gramotnost. 8. Ochrana životního prostředí. Lidé a čas 9. Časová osa, pochopení vztahu mezi časy a jevy. 10. Využití informačních zdrojů pro pochopení minulosti a srovnání se životem dnes. 11. Příběhy dávných dob (báje, mýty, pověsti). 12. Regionální kulturní památky. 13. Způsob života předků na našem území. 14. Historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se věnuje zavádění učiva vlastivědy do výuky a jeho didaktickým principům. V teoreticko-praktických seminářích jsou upevňována základní témata předmětu a je rozvíjena didaktika výuky v něm v následujících oblastech.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce, Test

Účast na cvičeních, prezentace, písemná zkouška formou testu
Doporučená literatura
  • VAVRDOVÁ, A. Didaktika vlastivědy.. Olomouc, 2009. ISBN 978-80-2442263-3.
  • VAVRDOVÁ, A. Kapitoly z didaktiky vlastivědy. Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0767-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr