Předmět: Didaktika jazykové výchovy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika jazykové výchovy
Kód předmětu KPV/PDJV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pacovská Jasňa, doc. PhDr. CSc.
 • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Současná koncepce výuky českého jazyka. 2. Výchovně vzdělávací strategie učitele ve výuce ČJ. 3. Interdisciplinární vztahy. 4. Didaktické a interaktivní pomůcky. 5. Metody práce učitele. 6. Organizace jazykového vyučování. 7. Jazyková výchova v 2. ročníku. 8. Jazyková výchova ve 3. ročníku. 9. Jazyková výchova ve 4. ročníku. 10. Jazyková výchova v 5. ročníku. 11. Aktivizační metody ve výuce ČJ. 12. Hodnocení žáků. 13. Prezentace studentů. 14. Diktáty - metodika, oprava, hodnocení.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná výzkumná činnost studenta
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 18 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět podává ucelený pohled na jazykové vyučování, které je především zaměřeno na didaktickou stránku jazyka na 1. stupni ZŠ. Součástí předmětu je rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Přednášky a jejich témata jsou následně rozvíjena a prakticky zkoušena v rámci cvičení.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Test

Účast na cvičeních, seminární práce, písemná zkouška.
Doporučená literatura
 • ČECHOVÁ, M., OLIVA, K., NEJEDLÝ P. Hrátky s češtinou. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-84-6.
 • ČECHOVÁ, M., STYBLÍK, V. Čeština a její vyučování. Praha: SPN ? pedagogické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85937-46-6.
 • JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J., eds. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2016. ISBN 978-80-7367-647-6.
 • KOLÁŘOVÁ, I. a kol. Český jazyk pro studující učitelství 1. stupně základní školy. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3358-6.
 • SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0404-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr