Předmět: Dětská literatura 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Dětská literatura 1
Kód předmětu KPV/PDL1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Bernt Jindřich, Mgr.
 • Šírová Klára, Mgr.
 • Váňová Kateřina, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je prezentovat literaturu pro děti a mládež (dále LDM) a její specifické rysy, vývojové dominanty, žánrovou typologii, podrobněji představit reprezentativní autory a vybraná díla světové literární produkce. Cílem seminářů je mj. diskuse nad přečtenou literaturou a snaha vést studenty samostatně a erudovaně interpretovat texty klasické i současné literatury pro děti a mládež. Témata: - Pojem, vznik a vývoj LDM; začlenění LDM do systému slovesného umění; specifické rysy LDM; intencionální a neintencionální složka četby dětí a mládeže - Žánrová struktura literatury pro děti a mládež. - Pohádka lidová a autorská - Próza s dětským hrdinou; fenomén outsiderství v dětské próze - Autorské pohádky a příběhové prózy s dětským hrdinou s fantazijními prvky - Nonsens v literatuře pro děti a mládež - Dobrodružná literatura a její vybrané subkategorie - Současná světová LDM Doporučené webové stránky: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/ http://www.iliteratura.cz/Zanr/7/detska/1/datum

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) - 22 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Dětská literatura 1 seznamuje studenty se stěžejními díly světové literatury pro děti a mládež, přičemž zasazuje jednotlivá díla do historického a společenského kontextu. V rámci předmětu jsou prezentována nejen nejvýznamnější díla, ale i biografie a bibliografie autorů. Nejdůležitější částí je rozbor ukázek a kritická reflexe ukázkových textů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor, Test

Účast na přednáškách a cvičeních (max. 2 absence), plnění úkolů zadaných během semestru, odevzdání anotovaného seznamu alespoň 15 knih ze světové LDM, zápočtový test.
Doporučená literatura
 • DOROVSKÝ, I., V. ŘEŘICHOVÁ. Slovník autorů literatury pro děti a mládež I.. Praha: Libri, 2007. ISBN ISBN 978-80-7277-.
 • JANÁČKOVÁ, B. Světová literatura pro děti a mládež s texty k interpretaci.. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. ISBN 978-80-7414-050-1.
 • ŠUBRTOVÁ, M. Kapitoly ze světové literatury pro mládež I.. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-072-3.
 • ŠUBRTOVÁ, M. Kapitoly ze světové literatury pro mládež II.. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-093-6.
 • TOMAN, J. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. České Budějovice 1992.. České Budějovice: PdF, 1992. ISBN 80-7040-055-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr