Předmět: Dětská literatura 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Dětská literatura 2
Kód předmětu KPV/PDL2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Váňová Kateřina, PhDr. Ph.D.
 • Bernt Jindřich, Mgr.
 • Šírová Klára, Mgr.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je podrobněji představit reprezentativní autory a vybraná díla české literární produkce. Cílem seminářů je mj. diskuse nad přečtenou literaturou a snaha vést studenty samostatně a erudovaně interpretovat texty klasické i současné literatury pro děti a mládež.? Témata: - Pohádky, pověsti, mýty a jejich adaptace - Pohádka autorská; přední představitelé české autorské pohádky - Próza s dětským hrdinou; humoristická próza - Próza s dívčí hrdinkou - Poezie lidová vs moderní - Dobrodružná literatura a její vybrané subkategorie; dětská detektivka - Uměleckonaučná literatura pro děti a mládež - Ilustrátoři dětských knih; dětské časopisy; komiks - Současná LDM; novinky překladové prózy Doporučené webové stránky: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/ http://www.iliteratura.cz/Zanr/7/detska/1/datum https://www.czechlit.cz/cz/feature/ceska-literatura-pro-deti-a-mladez-ve-druhem-desetileti-1-dil/ https://www.czechlit.cz/cz/feature/ceska-literatura-pro-deti-a-mladez-ve-druhem-desetileti-21-stoleti-2-dil/ https://www.czechlit.cz/cz/feature/komiks-pro-deti-a-mladez-po-roce-2000-druhy-dil-2010-2019/

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 22 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Dětská literatura 2 sleduje vývoj pohádky a příběhů s dětským hrdinou české produkce zhruba od počátku 20. století do současnosti. Pozornost je soustředěna na charakteristiku jednotlivých období, autorské osobnosti, rozbor jejich nejvýznačnějších děl, přesah díla s uvedením originální tematiky, postupů či novátorství, kterým obohatily knižní produkci pro děti a mládež. V seminářích jsou studenti průběžně seznamováni s nejnovějšími díly našich spisovatelů s poukazem na charakteristiku jejich poetiky.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Účast na přednáškách a cvičeních (max. 2 absence), plnění úkolů zadaných během semestru, odevzdání anotovaného seznamu alespoň 15 knih z české LDM, písemná zkouška.
Doporučená literatura
 • HUTTAŘOVÁ, I. Současní čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2004. ISBN 80-211-0485-6.
 • JANÁČKOVÁ, B. Přehled vývoje literatury pro děti a mládež.. Ústí nad Labem, 2009. ISBN 978-80-7414-146-1.
 • REISSNER, M. Česká uměleckonaučná literatura. Ladění, 2006, č. 6, s. 2., 2006.
 • ŠUBRTOVÁ, M. Dětská literatura po roce 1945 - próza. Brno 1995.. Brno, 1995. ISBN 80-85867-84-2.
 • ŠUBRTOVÁ, M. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990-2010. Brno, 2011. ISBN 978-80-210-5692-3.
 • ŠUBRTOVÁ, M. Přehled literatury pro mládež od počátků do r. 1945.. Brno, 1995.
 • ŠUBRTOVÁ, M. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. Brno: Libri, 2012. ISBN 978-80-7277-506-4.
 • TOMAN, J. Konstanty a proměny moderní české poezie pro děti (Tvorba - recepce - reflexe). České Budějovice: Nakladatelství Vlastimil Johanus, 2008. ISBN 978-80-904247-2-2.
 • TOMAN, J. Myšlení o uměleckonaučné literatuře. Ladění, 2003, č. 3, s. 2, 2003.
 • TOMAN, J. Trivialita a kýč v literatuře pro děti a mládež. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. ISBN 80-7204-140-1.
 • TOMAN, J. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. České Budějovice 1992.. České Budějovice: PdF, 1992. ISBN 80-7040-055-2.
 • URBANOVÁ, S. a kol. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století.. Olomouc: Votobia, 2004. ISBN 80-7220-185-8.
 • URBANOVÁ, S. a M. ROSOVÁ. Žánry, osobnosti, díla: historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. ISBN 80-7368-046-7.
 • URBANOVÁ, S. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003. ISBN 80-7198-548-1.
 • VAŘEJKOVÁ, V. Česká autorská pohádka. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. ISBN 8072040928.
 • VAŘEJKOVÁ, V. České pověsti v četbě mládeže a dětí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. ISBN 80-7204-138-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr