Předmět: Didaktika pracovních činností

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika pracovních činností
Kód předmětu KPV/PDPC
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy - přednáška a cvičení: 1. Principy, cíle a zásady didaktiky pracovních činností v MŠ. 2. Příprava a plánování pracovních činností. Hygiena a bezpečnost práce. 3. Volba námětu, materiálu a pracovní činnosti s ohledem na vzdělávací cíle. 4. Motivace, realizace, reflexe, prezentace, archivace. 5. Organizace práce, specifika individuální a skupinové výuky. 6. Základy stolování a pěstitelské práce. 7. Manipulace s drobným materiálem, zkoumání, hra, experimentování. 8. Konstrukční činnosti, práce se stavebnicí, techniky a postupy. 9. Plošné a prostorové práce s papírem. 10. Tvarování textilních materiálů, rukodělné techniky, 11. Lidová tvorba, řemesla a tradice v praktických činnostech. 12. Pracovně orientační hry a vycházky. 13. Metodické problémy praxe. Příklady dobré praxe. 14. Prezentace seminárních prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Projektová výuka, Demonstrace dovedností studentů, Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s didaktickými tématy pracovních činnosti na 1. stupni základní školy. Zaměřuje se na didaktické principy výuky, materiály a nástroje, bezpečnost manipulace s nimi, organizaci výuky. Student se seznámí s postupy při plánování výuky s důrazem na motivační, činnostní a reflektivní složku výuky. Obsah a témata přednášek jsou ve cvičeních prakticky ověřována a dále rozvíjena s ohledem na praxi.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Účast na cvičeních, prezentace, seminární práce, kombinovaná zkouška.
Doporučená literatura
  • HONZÍKOVÁ, J. Pracovní výchova s didaktikou.. Plzeň, 2005. ISBN 80-7020-148-7.
  • HONZÍKOVÁ, J. Teorie a praxe tvořivosti v pracovní výchově. Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola sady 5. května, 2005. ISBN 0-7020-124-X.
  • KOCIÁNOVÁ, L.. Praktické činnosti pro 1.-5. roč. ZŠ. Praha: Fortuna, 1997. ISBN 80-7168-441-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr