Předmět: Didaktika přírodovědy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika přírodovědy
Kód předmětu KPV/PDPR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Modrá Jana, Mgr.
  • Růžičková Martina, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Obsah didaktiky přírodovědy 2. Vyučovací formy, metody a prostředky v přírodovědě 3. Přírodovědná vycházka - rozvoj senzitivity dětí 4. Využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze 5. Rostliny v přírodovědě - sběr rostlin, botanická pozorování a pokusy, laboratorní práce 6. Živočichové v přírodovědě - odchyt a pozorování bezobratlých, Animal Assistent Education - Využití živých živočichů při výuce, laboratorní práce 7. Didaktické hry v přírodovědě 8. Projekty v přírodovědě 9. Úvod do environmentální výchovy, SEV, Pavučina, MRKEV, Mrkvička 10. Návštěva ekocentra 11-14. Prezentace seminárních prací

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s formami a metodami výuky přírodovědných předmětů na prvním stupni ZŠ. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí výuky, badatelské a projektové vyučování a na vytváření pozitivního vztahu dětí k živým organismům. Součástí jsou vycházky do přírody a exkurze do střediska ekologické výchovy.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních, prezentace, seminární práce.
Doporučená literatura
  • PODROUŽEK, L. Didaktika prvouky a přírodovědy pro primární školu. Dobrá Voda, 2003. ISBN 80-864-7337-6.
  • PODROUŽEK, L. Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školu. Dobrá Voda, 2003. ISBN 80-864-7345-7.
  • TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr