Předmět: Didaktika prvouky

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika prvouky
Kód předmětu KPV/PDPV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
 • Dubcová Věra, Mgr.
 • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Cíle vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 2. Tematické okruhy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 3. Očekávané výstupy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 4. Průřezová témata ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 5. Analýza učebnic prvouky. 6. Pomůcky, využití ICT. 7. Metody, techniky a formy výuky. 8. Interdisciplinární vztahy. 9. Metodické poznámky k výuce v 1. ročníku. 10. Metodické poznámky k výuce v 2. ročníku. 11. Metodické poznámky k výuce v 3. ročníku. 12. Výchovně vzdělávací strategie a hodnocení žáků. 13. Prezentace studentů k zadaným tématům. 14. Prezentace studentů k zadaným tématům.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, přičemž je zaměřen především na 1. období základní školy.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta

Účast na seminářích, prezentace seminární práce. Písemná a ústní zkouška.
Doporučená literatura
 • Učebnice prvouky..
 • JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J., eds. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha, 2016.
 • PAUSEWANGOVÁ, E. 130 didaktických her.. Praha, 1994.
 • PODROUŽEK L. Didaktika prvouky a přírodovědy pro primární školu. Dobrá Voda u Pelhřimova, 2003. ISBN 80-86473-37-6.
 • PODROUŽEK L. Úvod do didaktiky prvouky. Dobrá Voda u Pelhřimova, 2003. ISBN 80-86473-45-7.
 • SMITH, A. Třída plná pohody. Praha, 1995..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr